Den oheliga alliansen mot muslimerna

I ett antal europeiska länder förs idag en diskussion om olika förbud mot företeelser som betraktas som muslimska – från minareter till det heltäckande klädesplagg som kallas burka. I Sverige är diskussionen i stort sett begränsad till Sverigedemokraterna och en del folkpartister. I det katolskt dominerade Österrike är uppslutningen kring ett förbud mot burka dock starkare. Vi återger här en artikel från våra österrikiska kamraters nyhetsbrev Red Newsletter som tar ställning till den nuvarande kampanjen från ett brett spektrum med förespråkare för förbud mot burka.

Den oheliga alliansen mot muslimerna
Diskussionen i Österrike om förbud mot burka
Det har bildats en bred front från socialdemokratiska politiker ända till biskopar och det högerextrema FPÖ. De har alla enats om kravet på förbud mot burka.

Socialdemokraternas (SPÖ) kvinnominister Heinisch-Hosek aviserade först i dagstidningen Österreich 23 december 2009 att hon skulle ”tänka igenom” ett förbud mot burkan. Orsak: Den är ett tecken på förtrycket av kvinnor. Inte särskilt förvånande fick hon omgående lovord från FPÖ:s kvinnospråkrör Gartelgruber.

Likaså fordrar den katolske biskopen Kapellari och den evangeliske biskopen Bünker ett förbud mot burkan. Kapellari motiverar det med att burkan ”äventyrar samhällsfreden” (Der Standard 24 december 2009).

Lögnaktiga argument
Liga der Sozialistischen Revolution (LSR) avvisar helt ett förbud. ”Argumenten” från den oheliga alliansen med socialdemokratiska, högerextrema och kyrkliga förespråkare för förbud är lögnaktiga och lika luggslitna som ”argumenten” för förbud mot minareter. Bakom dessa framförda argument gömmer sig i verkligheten en rasistisk hets mot muslimska invandrare. Med den här hetsen vill de olika partierna och dignitärerna distrahera från den – genom kapitalismens elände orsakade – förbittring som finns i den arbetande befolkningen. Förbittringen ska inte omvandlas till motstånd mot kapitalistklassen utan i hat mot en religiös, nationell minoritet – de muslimska invandrarna.

Givetvis är burkan en patriarkal symbol. Naturligtvis vänder sig progressiva människor mot bärandet av burka. Naturligtvis försvarar vi kvinnors rätt att stå emot tvånget från fäder och makar och att inte bära burka, om de inte vill det. Men vi avvisar varje statligt tvång, varje tryck mot muslimer och försvarar deras rätt att bära burka.

De olika formerna av kvinnoförtryck
Argumenten är lögnaktiga eftersom det i verkligheten inte alls handlar om kvinnors rättigheter. I det kapitalistiska samhället finns det otaliga och ofta mycket värre former av patriarkalt förtryck av kvinnor.

Ta exempelvis den omfattande diskrimineringen av kvinnor när det gäller inkomster. Enligt den senaste offentliga statistiken tjänar heltidsarbetande kvinnor 34,1 procent mindre än heltidsarbetande män. Om man tar hänsyn till det faktum att många kvinnor bara kan arbeta deltid – bland annat på grund av det dåligt utbyggda nätet med barnomsorg – tjänar manliga löntagare enligt skattestatistiken 2008 63,8 procent mer än kvinnliga löntagare. Den här omfattande sociala diskrimineringen av kvinnor existerar sedan många århundraden och de socialdemokratiska, högerextrema och kyrkliga förespråkarna för förbud, som så gärna vill förbjuda burkan, rör inte ett finger för att avskaffa den här formen av kvinnoförtryck.

Men lögnaktigheten i argumenten från den oheliga alliansen visar sig också när vi håller oss på ”symbolernas” plan. Burkan är alltså en symbol för kvinnoförtryck. Det stämmer. Men hur är det med porrindustrins otaliga, dagliga sexistiska annonsering som ofta visar kvinnor i förnedrande positioner?! Det säger sig självt att de politiska krafterna från SPÖ över de konservativa och till kyrkorna, vilka ofta är nära förbundna med de grupper som ansvarar för den sexistiska annonseringen, inte ens drömmer om att inleda ett verkligt fälttåg mot den sexistiska annonseringen.

Och bara för att nämna ett aktuellt exempel: För några månader sedan annonserade konservativa ÖVP:s ungdomsorganisation i Wien för att tunnelbanan i Wien ska vara öppen dygnet runt med ett foto på en i stort sett naken kvinna som framför sina bara bröst höll den tvetydiga skylten ”Öppet dygnet runt under helger”. Och sådana hycklare talar om kvinnoförtrycket inom islam?!

Vi tror inte att man skulle kunna bekämpa sexismen i reklam eller på andra ställen med en förbudsvåg. Vi vill dock med detta exempel visa hur hycklande ”argumenten” är som förs fram av den oheliga alliansen för förbud mot burka.

Bekämpa de som hetsar mot muslimer!
I verkligheten skapas i dagens klimat av ökad osäkerhet i den arbetande befolkningen, med rädsla inför framtiden, en fiendebild. Den ska distraheras från att kapitalismen hotar vår framtid, utplånar arbetsplatser, förstör miljön osv. Därför plockas rädslan för ”överbefolkning” genom invandrarna fram. Det skapas en skrattretande illusion av kulturell infiltration, där en liten, muslimsk minoritet av befolkningen (4,5 procent i Österrike) påstås ”äventyra samhällsfreden”.

Nej, det är inte andra kulturer som äventyrar vår fred. De superrika, en liten, parasitär minoritet av storkapitalister berikar sig på bekostnad av den arbetande befolkningen – oavsett om det är män eller kvinnor, infödda eller invandrare. Den skandalösa konkursen för Kärntner Hypo med alla dess ogenomskinliga spekulationsaffärer, en konkurs som de högerextrema och konservativa hetsarna mot muslimer (BZÖ, FPÖ, ÖVP) bär ett stort ansvar, visar vilka som egentligen äventyrar vårt uppehälle, vår samhällsfred. Det är inte muslimerna som är skyldiga, utan bank- och bolagsherrarna som tillsammans med den ledande politikerkasten skördar sina profiter och därmed utan skrupler utplånar arbetsplatser, social service och företag.

Det är det som det gäller att försvara sig. Gemensamt – oavsett religion, kön och härkomst – måste vi bjuda motstånd mot rasistisk hets och sociala försämringar.

• Mot förbud av burka!
• För kvinnors rätt att förkasta bärandet av burka!
• För en bred kampanj inom arbetarrörelsen (fackföreningarna, socialdemokratin osv.) mot den antimuslimska hetsen!

Michael Pröbsting
Red Newsletter 420, 31 december 2009