ترجمه سخنرانی گروه سوئدی قدرت کارگری در مقابل سفارت 22 بهمن

Arbetarmakts tal 11 februari vid Irans ambassad på persiska!

Word-fil: ghodratkargari