Hur ställer sig kommunister till islam?

Våra kamrater i Österrike kämpar mot en islamofobisk våg som saknar motstycke i den svenska politiken. Här har islamofobin ännu inte fått samma fäste bland de etablerade politikerna. En eller annan förlöpning bland den borgerliga alliansens anhängare förekommer, men det går ännu inte att jämföra med situationen i flera andra europeiska länder. Utifrån frågor som kamraterna möter i sin dagliga verksamhet, har de sammanställt frågor och svar som tydliggör deras inställning till frågor som sammanhänger med islam. Även om Österrike är ett katolskt land – vilket märks i texten – med speciella drag, är artikeln ändå av intresse för svenska läsare.

Varför försvarar ni muslimers rätt att bygga moskéer?

I den offentliga diskussionen om moskébyggen handlar det i första hand inte om religion, utan om invandrares rättigheter. Den hos oss förhärskande religionsgemenskapen – den officiella katolska kyrkan eller kristendomen i allmänhet – åtnjuter otaliga privilegier: staten tar upp kyrkoskatten åt den och finansierar teologisk utbildning och religionslärare. Enbart i Wien finns det 995 kyrkor. Hur skrattretande framstår inte då upprördheten över ett moskébygge?

I verkligheten handlar det om att de styrande inte vill erkänna en minoritets religion – nämligen en betydande del av de invandrare som lever i Österrike – som likaberättigad. Invandrare är under kapitalismen billig arbetskraft och andra klassens medborgare och ska så förbli – det är den härskande klassens tydliga mål med dess talrika medhjälpare (Folkpartiet ÖVP, socialdemokratiska partiet SPÖ, Frihetspartiet FPÖ, BZÖ och de Gröna).

Däremot är vi inte förespråkare för att bygga kyrkor eller moskéer. Men vi förespråkar villkorslöst muslimers RÄTT att utöva sin religion obehindrade av staten och rasister. Till det hör också rätten att bygga moskéer.

Är det inte en motsättning i att ni går ut på gatorna för att protestera mot påven och sedan demonstrerar för rätten att bygga en moské? Är inte alla religioner lika dåliga?

Nej, det är inte alls någon motsättning. Även om vi själva är ateister, försvarar vi rätten för alla religioner till fri religionsutövning – även för kristna. Påven är dock i första hand inte en religiös utan en politisk gestalt. Vatikanen bedriver en politik som med kristendomens hjälp vill upprätthålla det imperialistiska västs dominans. Även hos oss propagerar politiker i ÖVP och FPÖ det kristna Västerlandets värde som ”ledande kultur”, vilken alla andra – muslimer, ateister m.fl. – måste underordna sig. Islam är som religion lika reaktionär som kristendomen, men liksom kyrkans överhöghet visar sig vid påvens besök i olika länder, döljer sig i muslimernas motstånd mot hotande förbud mot moskébyggen bakom religionens mantel motståndet mot den samhälleliga marginaliseringen som invandrare.

Finns det inte en fara från islamistisk terrorism och hur ska man förhålla sig till den?

Vi understöder de förtryckta folkens rättfärdiga motstånd i Irak, Afghanistan och Palestina mot ockupanterna och deras hantlangare. Men vi avvisar också al-Qaidas reaktionära terrorism, som ofta framför allt riktar sig mot civila eller människor med annan tro. Men det står också klart att de imperialistiska stormakternas oupphörliga krigs- och ockupationspolitik driver allt fler människor till förtvivlan och att en del av dem vänder sig till al-Qaida. Skulden för det ligger varken i islam eller hos muslimerna, utan hos de imperialistiska stormakterna. Ju mer den imperialistiska österrikiska staten understöder västs politik med krig och ockupation eller också deltar i den, desto mer blir den till måltavla för islamistiska terrorattentat.

Vilka är då de verkliga terroristerna?

De imperialistiska stormakterna! Deras ekonomiska, politiska och militära system för att behärska världen låter årligen 30 miljoner människor dö av hunger, sjukdomar och som en följd av undernäring och svält. Enbart i Irak har USA och EU under de senaste 19 åren genomfört ett verkligt folkmord. Under det första Irakkriget 1991 dödade det västliga krigsmaskineriet mellan 100 000 och 400 000 människor. Under FN-sanktionernas fruktansvärda regim mellan 1991 och 2003 dog 1,5 miljoner irakier – bland dem 500 000 barn. Sedan det andra Irakkrigets början i mars 2003 dödades enligt en brittisk studie i tidskriften Lancet fram till sommaren 2006 cirka 650 000 människor – fram tills nu är det ungefär 700 000 till 800 000. Allt som allt alltså 2,3 till 2,7 miljoner döda, av en befolkning på 26 miljoner! De verkliga terroristerna är den härskande klassen i USA och EU! De är våra fiender och motståndskämparna i Irak, Afghanistan och Palestina är våra bundsförvanter.

Finns det ett krig mellan kulturer?

De imperialistiska stormakterna och de katolska kyrkoledarna försöker hitta ett ”kulturkrig” som grund för konflikten. De framställer den västerländska kulturen och kristendomen som överlägsen i jämförelse med islam. Det är en ideologi för att den härskande klassen ska kunna rättfärdiga sina intressen här i väst och genomdriva dem i världsomfattning. Med hjälp av denna ideologi vill de på hemmaplan hålla kvar invandrarna som billig arbetskraft och andra klassens medborgare. Under täckmantel av denna ideologi ska de (till stora delar muslimska) folken i Mellanöstern påtvingas ”våra värderingar” (dvs. västkapitalismens värderingar) med eld och svärd. I dess intresse för stormakterna ständigt krig och genomför ockupationer. Därför stöder också väst obetingat den kolonialistiska bosättarstaten Israel. Bakom det imperialistiska kulturkriget döljer sig i verkligheten de imperialistiska härskarklassernas krig mot förtryckta folk och minoriteter!

Är inte de muslimska länderna mer efterblivna än det kristna Västeuropa?

De muslimska länderna är fattigare. De är i första hand fattiga därför att teknikens och vetenskapens landvinningar inte fördelas lika mellan alla folk under kapitalismen, utan istället utnyttjas av de starkaste kapitalistiska staterna för att skaffa sig ännu mer makt och plundra de andra länderna, för att göra dem förhållandevis fattigare och hålla dem kvar i underutveckling. Imperialismens system är orsaken till att det idag finns ”utvecklade” och ”underutvecklade” (vi säger ”halvkoloniala”) länder.

I verkligheten betyder västs ”utvecklade” karaktär att väst inte bara vetenskapligt och politiskt kan undertrycka de halvkoloniala länderna, utan också att de besitter mer utvecklade och tekniskt avancerade dödsmaskiner. Koncentrerade döds- och mordmaskiner – från Auschwitz och atombomber ända till den ammunition som anrikats med uran, hör också möjligheten att med ett slag utsläcka hela världen eller långsamt gå under med miljöförstöring till det imperialistiska västs moderna landvinningar.

Framåtskridande och utveckling är därför bara möjligt för de halvkoloniala länderna när de frigör sig från imperialismens överhöghet. Därför kämpar vi för ett världsomfattande socialistiskt samhälle, där alla folk har lika tillgång till tekniska moderna landvinningar.

Hur ställer ni er till kvinnors rättigheter i islam?

Liksom alla andra religioner, uppstod islam under en epok i mänsklighetens historia när klassamhällets patriarkala karaktär redan var starkt uttalad. Det är därför helt logiskt att islam – liksom också kristendomen – uppvisar kvinnoförtryckande drag.

Vi stöder den kamp som förs av kvinnor och ungdomar ur muslimska familjer mot de patriarkala strukturerna – både inom och utom den egna gruppen och förespråkar fullständig jämställdhet och självbestämmande för kvinnor. Vi avvisar också reaktionär lagstiftning riktad mot kvinnor som den exempelvis existerar i Saudiarabien och Iran. Kampen mot förtrycket måste dock föras av de berörda invandrarna och arbetarrörelsen och har inget med det rasistiska hyckleriet hos öppna rasister eller det borgerliga civilsamhället att göra.

Hur ställer ni er till religioner?

Vi vet som marxister att det inte finns någon Gud. Vi avvisar därför alla religioner lika mycket. I mänsklighetens historia klamrar sig människorna fast vid olika religioner, därför att de känner sig vanmäktiga och okunniga inför naturen. I och med vetenskapens framåtskridande har människan bättre kunnat förstå och behärska olika enskilda fenomen i naturen. Samtidigt förblir samhällets utveckling och därmed framtiden outgrundlig och kaotisk under kapitalismen. Armod, elände och krig får människor att förtvivlat söka efter en utväg och ofta hittar de inget alternativ förutom en religion. Samtidigt är det under kapitalismen mycket svårt att förstå de sociala förhållanden som döljer sig bakom ekonomin. Istället för en samhällelig, planerad produktion möter människor på marknaden varor som skenbart är försedda med godtyckliga priser. Vidare behöver kapitalismen en konstlad förmedlare för att varorna, vilka de själva framställer, ska nå människorna – marknaden. Genom varuekonomins förvandling av ting till fetischer följer också att den egna tankevärlden fyllas av fetischer. Det är därför inte förvånande att många människor söker efter sina egna önskningar m.m. med hjälp av en konstgjord instans, Gud och bönen till honom. Roten till religionerna ligger alltså i det samhälleliga förtrycket och den samhälleliga organisationen av människornas liv under kapitalismen.

Ska man förbjuda eller begränsa religionen?

Vi avvisar religioner. Men vi försvarar rätten till fri religionsutövning. Gentemot staten måste religionen vara en privatsak. Det betyder exempelvis att det inte ska finnas någon religionsundervisning, oavsett av vilken sort, alls i skolorna.

Hur kommer ni kommunister att hantera religionen efter revolutionen?

Efter den socialistiska revolutionen kommer vi att strikt skilja stat och religion från varandra och konfiskera kyrkornas egendomar (katolska kyrkan är exempelvis i Österrike den största jordägaren). Men utövning av religion kommer vi inte att inskränka. Religion kan man i slutändan inte bekämpa med statliga åtgärder för undertryckande. Vi kommer desto mer att genom vetenskaplig och socialistiskt upplysning motverka det religiösa inflytandet. När förtryck och klasser är avskaffade, blir människorna mer självmedvetna och den religiösa vidskepelsen kommer att dö ut. I ett kommunistiskt, klasslöst samhälle kommer det alltså inte längre att finnas någon religion.

Vad är ert alternativ?

Vi kämpar mot alla former av rasism och för invandrarnas fullständiga likaberättigande. Lika lön för lika arbete, lika demokratiska rättigheter oavsett medborgarskap, lika rättigheter i alla samhällets institutioner och så vidare. Men vi vet att så länge som kapitalismen existerar finns det också rasism. Vårt mål är därför den världsomfattande socialistiska revolutionen för att en gång för alla få kapitalismen ur världen.

Vi är för gemensamt motstånd av alla arbetare och ungdomar – oavsett om de är invandrare eller av inhemsk härkomst – mot rasismen och mot den kapitalistiska utsugningen. Integration är för oss inte ”utlänningarnas” ”integration” i ”vårt samhälle”, eftersom detta samhälle inte är vårt – det kontrolleras av kapitalisterna och tjänar deras intressen. Vi kämpar för en revolutionär integration – dvs. sammanslutningen av arbetare och ungdomar oavsett härkomst i gemensam kamp mot det rasistiska, kapitalistiska herraväldet.

Michael Pröbsting