Nytt arbetarparti bildat i Pakistan – Intervju med trotskistisk militant

Under senhösten 2012 bildades ett nytt arbetarparti i Pakistan genom en sammanslagning av tre större vänsterpartier.  Arbetarmakts kamrater, den pakistanska sektionen av Förbundet för 5:e Internationalen (Revolutionary Socialist Movement – RSM), deltog från första början i bildandet av det nya partiet som heter Awami Workers Party. Våra kamrater deltar nu för fullt i bygget av det nya partiet och kämpar samtidigt för att det ska få en revolutionär marxistisk och kommunistisk inriktning. Vi har intervjuat vår pakistanska kamrat Shahzad Arshad om det nya partiet och situationen i Pakistan.

(AM) Berätta lite om dig själv

Jag har arbetat i RSM sedan starten 2006. Jag började som en medlem i Revolution [en revolutionär ungdomsorganisation i politisk solidaritet med F5I]. Men jag har varit revolutionär socialist och aktiv i pakistansk politik under de senaste 17 åren.

(AM) Kan du säga något generellt om situationen för arbetarklassen i Pakistan? Vilka är de största hoten och problemen för arbetarna?

När det gäller den härskande klassen så är den splittrad. En fraktion är mer uppknuten till imperialismen och vill t.ex. helt och fullt delta i kriget mot terrorn. Men det nationella kapitalet befinner sig lite mer i motsättning till imperialismen. Det finns en konflikt mellan de här två grupperna bland de styrande och den gör sig gällande överallt. Inom det rättsliga systemet, inom militären, politiken osv. Det här skapar en väldigt kaotisk situation i Pakistan.

Det finns förstås arbetarkamp men ett fenomen de senaste åren har varit militant kamp från grupper ur mellanskikten som advokater, farmaceuter, studenter osv. Arbetarkampen, och kamp överhuvudtaget i Pakistan, har ett stort problem och det är att den är så spridd och uppsplittrad. Det finns ingen samordning. En orsak till det är att vänstern i Pakistan är väldigt svag. Det är få arbetare som är med i fackföreningar och samtidigt har fackföreningarna en stark och konservativ byråkrati.

(AM) Det pratas emellanåt en hel del om förekomsten av hederskultur och hedersvåld i Pakistan. I vilken utsträckning är detta ett problem för arbetarklassen?

Ja, det problemet finns. Särskilt i Punjab och Baluchistan. Morden på kvinnor i namn av hedern visar på bankrutten för kapitalismen och de härskande klasserna i Pakistan som inte har lyckats utrota de här sakerna. Det visar att de styrande inte kan utveckla samhället och det är ett problem för arbetarna på många olika sätt.

(AM) Jag vill fråga om islamismens roll i pakistansk politik. Hur stark är den i verkligheten? I internationell press skrivs det mycket om islamisterna i Pakistan och det är lätt att få intrycket att de är oerhört starka.

Islamisterna är splittrade i två falanger. En är starkt allierad med staten och den andra står i motsättning till staten och det har att göra med att de som mer direkt kontrollerar staten ställer upp på kriget mot terrorn och en viss sektor av islamisterna är förstås emot kriget mot terrorn.

Det finns mycket överdrifter när det pratas om islamisterna i Pakistan, att de skulle vara på väg att ta över landet och liknande. Men de är inte så starka idag. Däremot används islamisterna av den härskande klassen för att splittra arbetarna och deras kamp. Islamistiska grupper attackerar ofta minoriteter inom islam som shias t.ex. De attackerar även olika religiösa samfund utanför Islam. Samtidigt är det så att kriget mot terrorn till viss del bidrar till att stödet ökar för islamisterna. Det är stora befolkningsgrupper som t.ex. tvångsförflyttas som ett led i kriget mot terrorn. Det skapar missnöje som ibland gynnar islamisterna. Det är en anledning till att vi marxister, och hela arbetarrörelsen, måste motsätta oss kriget mot terrorn på ett kraftfullt sätt. Vi får inte lämna över den frågan till islamisterna.

Men som sagt, det är ingen akut fara just nu att islamisterna kommer att ta över helt och hållet. I de senaste valen gick de bakåt och samlar bara några få procent av folket bakom sig.

(AM) Brukar islamisterna attackera vänstergrupperna i dagens läge?

Vänstern blir inte så ofta attackerad av islamisterna och det beror på vänsterns oerhörda försvagning. Islamisterna kommer ur den dominerande sunni-traditionen och de attackerar i första hand minoritetsgrupper inom Islam. I andra hand attackerar de nationella minoriteter i Pakistan. Det är det här som gör att de splittrar arbetarklassen eftersom arbetarna i Pakistan är uppdelade i olika religiösa samfund och olika nationaliteter. Islamisternas attacker ökar de religiösa och nationella motsättningarna mellan olika grupper av arbetare. Shiamuslimerna t.ex. är under brutal attack. De dödas i hundratals regelbundet. Vänsterkrafternas svar på det här sekteristiska våldet är tyvärr svagt. Man försvarar inte denna minoritet och då har de ingen direkt anledning att vända sig till vänstern för att få en lösning på sina problem.

Men vi måste vara medvetna om att framförallt de islamister som är uppknutna till staten närsomhelst kan användas till våldsamma angrepp mot vänstern.

(AM) Hur ser vänstern ut i Pakistan?

Det finns en hel del maoistiska och stalinistiska grupper som historiskt sett har varit starka. Men de har försvagats. Nuförtiden är grupper med bakgrund i trotskismen bland de största. Men det nya partiet, Awami Workers Party, är antagligen redan det största vänsterpartiet nu. Vi i RSM är ju med där och där ingår socialdemokrater, maoister och trotskister.

(AM) Det är i huvudsak tre partier som tillsammans har bildat det nya Awami Workers Party: vilka är de?

Det är Awami Party som har en maoistisk bakgrund men som under 1990-talet genomgick en reformistisk och socialdemokratisk utveckling. Sedan så är det Workers Party som är ett maoistiskt parti. De bildades 2010 genom en omgruppering av flera olika mindre maoistiska grupper. Det tredje partiet är Labour Party som har en trotskistisk bakgrund och som de senaste åren stått i kontakt med Fjärde Internationalens förenade sekretariat.

Det traditionella kommunistpartiet har valt att ställa sig utanför det nya partiet. CWI:s organisation [CWI = Rättvisepartiet socialisternas internationella organisation] funderar just nu på hur de ska göra.

(AM) Berätta lite om grundningsmötet med det nya partiet

Mötet hölls den 11 november i Lahore. 600 delegater deltog och stämningen var mycket radikal. Det ropades massor med slagord mot kapitalismen. Den falang som kommer från det gamla Awami Party gillade inte alls den militanta antikapitalistiska stämningen. Men basen i partiet står till vänster. Många av de unga medlemmarna kritiserar att partiets program inte är öppet revolutionärt. Med sina 15 000 medlemmar är det inte frågan om ett massparti till att börja med, men vi har goda möjligheter att växa.

(AM) Vilka kopplingar har partiet till fackföreningar och andra folkliga rörelser?

Studentrörelsen – National Student Federation – stöder det här initiativet och kommer att deklarera sig officiellt som sympatiserande organisation. Tre olika fackförbund har kommit ut i stöd för det nya partiet.

(AM) Hur tror du att partiet kommer att utvecklas?

Den stora svagheten är att partiets politiska program inte är revolutionärt. Man pratar i vaga ordalag om socialism och revolution men har inga konkreta förslag på hur kampen ska bedrivas för att nå dit. Så man skulle kunna säga att partiet är ett ganska typiskt centristiskt parti eftersom det vacklar mellan revolutionära och reformistiska positioner. Man måste i alla fall säga att det finns en stor risk att partiet snabbt kommer att bli vänsterreformistiskt.

En väldigt viktig uppgift kommer att bli att utveckla fackföreningar, alltså att etablera nya fackföreningar eftersom de är icke-existerande eller väldigt svaga. Partiet måste arbeta lokalt med det här, då kan det få en bas bland arbetarna. Partiet måste också ta klara positioner mot både imperialismen och politisk islam.

(AM) Varför deltar RSM i det nya partiet?

Vi vill bygga partiet som ett massparti för arbetarna. Det finns inget arbetarparti idag, bara en massa mer eller mindre isolerade vänstergrupper. Inom partiet och bland arbetarna kommer vi att kämpa för att det får ett revolutionärt program. Vi kommer att utgöra en revolutionär strömning inuti det nya partiet. Regelrätta fraktioner är inte tillåtna enligt partiets stadgar, men inte heller förbjudna. Däremot så finns det uttalade rättigheter för grupper inom partiet att ge ut sina egna tidningar och att sprida sina idéer.

(AM) Vilka politiska frågor kommer RSM att fokusera på?

Vi kommer att kämpa för att partiet ska ta de fackliga frågorna och arbetarorganiseringen på allvar. Vi kommer att slåss för den permanenta revolutionens strategi [en socialistisk arbetar-och bonderevolution]. Vi kommer också koncentrera oss på att delta i studentrörelsen och ungdomskampen.

Eduardo Montero