Försvara asylrätten – mobilisera till protestdagen 6 juni och kämpa för en värld utan gränser

Under den kapitalistiska och imperialistiska världsordningen präglas vår planet av skriande ojämlikhet, förtryck, kriser och katastrofer. Därför finns det flyktingströmmar. Just på grund av att de härskande klasserna i de imperialistiska staterna tjänar på den nuvarande världsordningen vill de inte ta något ansvar för den misär som följer. Istället skyddar de sina privilegier med gränser och murar mot omvärlden.

Som kommunister och trotskister agiterar och mobiliserar vi till kamp mot det imperialistiska barbariet. Vi slåss för att proletärer i alla länders ska förena sig i en gemensam front för en socialistisk värld. Ett av de viktigaste kampavsnitten handlar om solidaritet med flyktingar och invandrare. Från internationalistiska utgångspunkter går det inte att acceptera att borgerliga och imperialistiska stater ska ha rätten att definiera var människor ska bo – det försvårar nämligen den internationella solidariteten då dessa stater bara utgår från vad som är bra för egen vinning. Vad som är gynnsamt för de förtryckta finns aldrig med i deras beräkningar. Det intresset måste arbetarrörelsen bevaka. Rätten att kunna bo var man vill är ett demokratiskt krav som uppenbart ligger direkt i de breda massornas intresse. Men för att det ska förverkligas måste gränser öppnas och kontroller, människojakt och diskriminering upphöra. Därför är kravet på fri invandring i grund och botten ett progressivt krav som borde drivas av flyktingrörelser, vänstern och arbetarrörelsen.

Kampen för att öppna gränserna för fri invandring måste självklart integreras inom en strategi för klasskamp. Kämpa för fri invandring men kämpa också för att försvara kollektivavtal, löner, rättigheter likvärdiga för alla. Invandring stärker arbetarklassen genom införsel av nya erfarenheter och perspektiv.

Arbetarmakt mobiliserar för att göra protestdagen 6 juni till en så mäktig manifestation för internationell solidaritet som möjligt. Vi uppmanar alla internationalister, demokrater och socialister att prioritera denna protest och sluta upp. Vi uppmanar alla vänster- och arbetarorganisationer att mobilisera kraftfullt till protesten och för dess paroller som är ”stå upp för asyl, solidaritet och lika villkor”. Men vi uppmanar också till att i denna protest resa parollen Öppna gränserna – för fri invandring.

Arbetarmakt deltar i protesten den 6 juni på en plattform som är internationalistisk och socialistisk:

  • Öppna gränserna – för fri invandring
  • Lägg ner hela REVA-projektet
  • Omedelbara och fullständiga medborgerliga rättigheter åt alla papperslösa
  • Arbetarrörelsens organisationer måste organisera papperslösa som fullvärdiga medlemmar och kämpa för att dessa inte ska leva under sämre villkor – oavsett vad staten tycker
  • Bekämpa imperialismen – för en socialistisk värld utan nationer

Asylrörelsens hemsida finns här. Event på Facebook för demonstrationerna den 6 juni hittar du här.