Ledarsida

Detta nummer av Marxistiskt Perspektiv (nr 8) är det tredje sedan sammanslagningen mellan ”gamla” Arbetarmakt och Marxistisk Vänster hösten 1998 och ägnas helt åt marxismen och staten.

Ursprungligen publicerad i Marxistiskt Perspektiv nr 8, våren 2000.

I en lång artikel redogör Rodney Edvinsson för marxismens syn på staten. Frågan om staten har alltid varit det som skiljt ut marxister från andra socialistiska schatteringar. I artikeln citeras en rad marxister och andra, inte av dogmatiska skäl för att fastslå vad som är den ”rätta synen” utan för att visa på den historiska kontinuitet som finns i den marxistiska uppfattningen om staten, på hur många grupperingar som åberopar sig på marxismen i praktiken brutit med denna tradition, och för att ge en bild av hur den revolutionära socialismens motståndare argumenterar.

Kommunistiska revolutionärer förhåller sig till stora och omvälvande händelser utifrån marxismen. Men samtidigt ställer dessa händelser den marxistiska teorin på prov. Håller till synes genomdiskuterade och beprövade ståndpunkter inför verklighetens ofta hårdhänta prövning, eller behöver de vidareutvecklas och revideras i ljuset av händelseutvecklingen?

De stalinistiska regimernas sammanbrott i Östeuropa och Sovjetunionen satte Trotskijs välkända teori om dessa stater på prov. Han betecknade den gamla, härskande stalinistiska kasten i Sovjetunionen som ett ”borgerligt-byråkratiskt maskineri”. Mark Abram och Helen Watson analyserar detta begrepp och redovisar resultatet av fem års debatt inom FRKI. Richard Brenner uppdaterar i den näst sista artikeln diskussionen utifrån FRKI:s senaste kongress.

I den avslutande artikeln berättar Raul Blücher om egna erfarenheter från den svenska riksdagen.

Redaktionen