Kamp mot Nato och mot svensk imperialism!

Från demonstrationen. Foto: Arbetarmakt

Arbetarmakt deltog med ett block i demonstrationen Nej till Nato – ingen allians med fascister i Stockholm den 21 januari. Vi marscherade bakom vår banderoll med huvudparollen Revolutionär kamp mot imperialismen. Kamrater i Arbetarmakt sålde vår tidning och delade ut ett nyskrivet flygblad. Flygbladstexten finns att läsa nedan. På Twitter kan ni se den fina synen av trampande fötter på Erdogans ansikte.

Redaktionen


Kamp mot Nato och mot svensk imperialism!

Efter Rysslands krig mot Ukraina fick den svenska borgarklassen den förevänd­ning de behövde för att kasta av sig den falska masken av ”neutralitet” och öppet ingå i den krigsallians med USA som Sverige i praktiken ingått i sedan andra världskrigets slut.

Hand i hand med Nato-medlemskapet går en massiv upprustning av svensk mi­litär – tre miljarder extra under 2022, och uppskrivna försvarsutgifter till två procent av BNP. Det är en enorm gåva till krigsindustrin, och det samtidigt som den blåbruna regeringen förbereder nya nedskärningar i välfärden, mitt under en kapitalistisk kris och lågkonjunktur.

För en del socialister är en upprustning av Sveriges militär ett alternativ till Nato. Så argumenterar t.ex. Vänsterparti­et, som röstade för den. Men som den odemokratiska Nato-processen visar, och som Sveriges agerande till stöd för kolo­niala eller imperialistiska äventyr i Mali och Afghanistan påminner om, kan den borgerliga statens armé och krigsindustri aldrig vara ett alternativ för arbetarklas­sen.

Mot Nato-medlemskapet ställer vi inte svensk militarism, utan internationalism. Ett exempel på denna internationalism är solidariteten med kampen mot Erdoğans högerregim, och mot den svenska rege­ring som fjäskar för honom och ursäktar hans folkmordspolitik. Om den solidari­teten leder till att Sveriges medlemsansö­kan saboteras – så mycket bättre. Alla i vänstern och solidaritetsrörelsen bör fortsätta för att maximera skadan som åsamkas de svenska stövelslickarnas odemokratiska Nato-process, så länge det är möjligt.

Vi är inte pacifister – vi förstår att en värld fri från krig kräver kamp mot över­klassen och imperialismen. Den imperia­lismen och dess lydiga tjänare finns i Washington DC, i Ankara – och i Stock­holm. Kampen för att fälla Kristerssons högerregering måste gå hand i hand med kampen mot Nato.

  • Upplös Nato!
  • Krossa USA-imperialismen, krossa Sverigeimperialismen!
  • Solidaritet med den kurdiska kampen för nationellt självbestämmande!
  • Kamp mot all krigshets och imperia­lism!
  • Inte en krona, inte ett öre till borgarsta­tens armé!

Arbetarmakt