Antaget av Arbetarmakts årsmöte i mars 2022.


Innehåll


I. SOCIALISM ELLER BARBARI


Förord
Kapitalismen är ett system som i längden är ohållbart eftersom det sätter en styrande minoritets kortsiktiga intressen före den breda massans och mänsklighetens intressen. Kapitalism innebär ödeläggelse av naturen, misär för människor, sjukdomar och pandemier, krig och terror, fascism och rasism samt direkt förtryck och exploatering av flertalet människor på den här planeten. Vi står inför ett alltmer akut val: antingen lyckas den internationella arbetarklassen samla alla förtryckta till en segerrik revolutionär kamp för ett nytt samhälle eller så kommer vi alla sjunka ner i en mörk tillvaro av tilltagande kamp om resurser där de härskande med ökande brutalitet kommer att försvara sin makt och sina privilegier.

Arbetarmakt är en revolutionär kommunistisk och trotskistisk organisation. Vi lägger grunden till ett nytt parti för arbetarklassen, ett kommunistiskt parti. Det betyder att vi verkar för att sammansluta de mest radikala och kämpande skikten inom arbetarklassen och andra förtryckta grupper i en organisation som i teori och praktik kan visa vägen framåt för massorna i dess strider mot det rådande systemet.

Vi presenterar det här programmet som en samlingspunkt för var och en som på allvar vill ta upp kampen mot ett odugligt och farligt samhällssystem. Om du är överens med oss om de idéer vi uttrycker här så uppmanar vi dig att antingen bli aktiv medlem i Arbetarmakt eller organiserad sympatisör.

Arbetarmakt, september 2022


Vi löser klimatkrisen genom socialistisk världsrevolution
Vi befinner oss i början av en global klimatkris. Utan kursändring kommer vi att få se svår torka, förödande översvämningar, allvarliga och alltmer kraftfulla orkaner, än mer och fler dödliga värmeböljor, stigande havsnivåer som hotar städer, minskade skördar, brist på färskvatten, obeboeliga områden och massdöd av djur och växter.

I en värld av konkurrerande nationalstater kommer detta dessutom att innebära stora konflikter, som kan leda till krig om resurser, enorma flyktingströmmar, och kanske ökad trend mot auktoritära och reaktionära regeringar. Kort sagt: klimatkrisen skulle kunna leda till den största katastrofen i mänsklighetens historia.

Men det är fortfarande möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Redan detta skulle innebära allvarliga konsekvenser på många ställen, men skulle inte hota den mänskliga civilisationen. Två grader vore betydligt värre, och 3 grader över skulle innebära katastrof av stora mått. Ett stort problem är alltså att utsläppen av koldioxid har fortsatt att öka, trots att de borde ha börjat minska redan på 1980-talet. Ju längre det dröjer innan utsläppen verkligen minskas, desto mer drastisk måste minskningen bli.

Det finns starka ekonomiska intressen, som olje-, kol- och bilindustrin som – än så länge – tjänar grova pengar på att det fortsätter som förut, och vi har kapitalister och förmögna inom andra branscher som inte är lika direkt beroende av fossilekonomin, men som absolut inte vill betala för den nödvändiga omställningen. Och vi har stater som i första hand tillvaratar dessa ekonomiska intressen. Kort sagt, vi lever i ett kapitalistiskt system. Klimatkrisen kan därför bara lösas på ett progressivt sätt genom övergången till en socialistisk planekonomi.

 • Inga nya anläggningar för att utvinna fossila bränslen kan tillåtas öppnas, och de befintliga måste börja avvecklas, med början i kolkraft. Likaså behöver vi ett stopp för alla nya anläggningar som drivs av fossila bränslen, och omställning eller stängning av de nuvarande.
 • Förstatliga fossilindustrin under arbetarkontroll och använd dess tillgångar till den nödvändiga omställningen.
 • Vi behöver återinförd förmögenhetsskatt och ökade skatter på vinster och tillgångar. Låt dem som har blivit rika på den fossila ekonomi som har fört oss till denna kris nu betala för den omställning som kan hindra en katastrof!
 • Sol- och vindkraft har utvecklats mycket de senaste årtiondena, men behöver utvecklas och byggas ut ännu snabbare.
 • Metoderna för att lagra och transportera el måste utvecklas, för säker tillgång även på vintern. För att vara effektivt kräver detta även internationellt samarbete. Även inom industrin måste de fossila bränslena fasas ut, och till stor del ersättas av el. Samma sak inom transporter
 • Massiv satsning på elfordon. Elbilar har idag ett problem: batterierna kräver metaller som kobolt eller litium. Det utvecklas emellertid nya mera miljövänliga batterier. En annan möjlighet är vätgasfordon
 • Oavsett vad som visar sig vara den bästa lösningen på batteriproblematiken behövs det alternativ till bilen och en rejäl satsning på bra och billiga kollektiva transporter – och gratis kollektivtrafik.
 • Stoppa skövlingen av regnskog. Börja istället en planerad återplantering av skog i världen
 • En omställning från kärnkraft till miljövänliga energikällor.
 • Förstatliga hela energisektorn under arbetarnas kontroll.

Innehåll

För att stoppa kommande pandemier måste vi hejda både klimatkollapsen och den nyliberala slakten av sjukvården
Virusepidemier på grund av närkontakt med djur är ingen nyhet för oss människor och det kommer vi förmodligen alltid att råka ut för på grund av det faktum att vi delar naturen med djuren. Vad som inte är oundvikligt är att det här problemet ökar. Det beror på den ödeläggelse av naturen som både stater och företag ägnar sig åt. Djur behöver balanserade ekosystem. Idag förstörs ekosystem som en följd av naturkatastrofer som torka och bränder vilka i sin tur orsakas av den stigande värmen som följer med klimatkrisen. Ekosystem förstörs också som en konsekvens av direkta ingripanden som när skogar skövlas för att bli odlings- eller betesmark. När ekosystemen förstörs eller förändras drastiskt drivs vilda virusbärande djur närmare oss människor. Fladdermöss bär ofta på flera olika Coronavirus varför det uppenbarligen är en synnerligen dålig idé att sabotera deras naturliga livsmiljöer.
När virus väl hoppar över till oss människor måste samhället kunna bemöta hotet med adekvata rutiner och metoder för bekämpning av epidemier och pandemier. Det behövs en väl utbyggd offentlig sjukvård. Vi behöver också vaccin och ett förtroende i samhället för att vaccin är viktigt och fungerar.

Antivaccinrörelsen måste avslöjas som reaktionära bedragare och förvirrade vetenskapsförnekare. Virus bekämpas inte med besvärjelser och huskurer eller förhoppningar. Anti-vaccinrörelsen är ett tecken i tiden och kan ses som en avart av ett större fenomen, nämligen den filosofiska och politiska skepticism, irrationalism och relativism som varit på modet ända sedan 1980-talet. Postmodernismens underminerande av kunskap, sanning och vetenskap har till slut bidragit till det extremt elakartade uttryck för kunskapsfientlighet som antivaccinrörelsen utgör prov på.

 • Upprätta lager av test- och skyddsutrustning.
 • Smittspårning och karantän måste användas tidigt i händelse av en ny pandemi.
 • Rekommendationer om munskydd ska vara rutin tillsammans med grundläggande förhållningsregler kring hygien och beteende under den typ av pandemi som vi nyss har varit med om.
 • Återför sjukvården till samhället. Ogiltigförklara alla privatiseringar.
 • Massiv upprustning av sjukvården.
 • Ekonomisk ersättning för att vara hemma under ett smittutbrott.
 • Finansiera de satsningar som behöver göras genom att konfiskera alla ekonomiska tillgångar hos dagens privata vårdkapital. Gå vidare med fler beskattningar och konfiskeringar gentemot det övriga kapitalet om nödvändigt.
 • Ingen patent på vaccin. Vaccin måste spridas fritt över hela världen
 • Förstatliga läkemedelsindustrin.

 

Innehåll

II. BEKÄMPA KAPITALETS OFFENSIV MOT ARBETARKLASSEN

Ända sedan 1970-talets vänstervåg ebbade ut har kapitalet varit på offensiven för att driva tillbaka arbetarklassens landvinningar när det gäller levnadsstandard, rättigheter och politisk medvetenhet. Deras anfall kommer på flera fronter samtidigt vilket gör att motstånd måste organiseras på vart och ett av dessa frontavsnitt.


Försvara strejkrätten
2018 var en utredning i färd med att lägga fram ett förslag om att försämra strejkrätten i Sverige. Denna utredning arbetade på uppdrag av S-regeringen som alltså återigen bekräftade sin karaktär som klassförrädare. Men redan innan utredningen var helt färdig klev fackföreningsbyråkratin i LO fram och gjorde en egen överenskommelse med arbetsköparsidan om att försämra strejkrätten. Med sådana ”ledare” och ”vänner” behöver de fackligt anslutna arbetarna sannerligen inga fiender.

Strejken är ett av arbetarnas viktigaste vapen i klasskampen. Kapitalet, staten och reformisterna har alltid velat begränsa strejkrätten så mycket som möjligt eftersom de vill ha en passiv och defensiv arbetarklass som tyst ska acceptera de överenskommelser som görs bakom dess rygg mellan karriärister och direktörer.

 • Försvara rätten till politiska strejker d.v.s strejker som syftar till att påverka de politiska besluten framför allt av regering och riksdag.
 • Försvara rätten att strejka även om arbetsgivaren redan har tecknat avtal med en av flera fackföreningar inom en bransch.
 • Försvara rätten att strejka vid rättstvister (exempelvis när uppsägningar har blivit domstolsärenden.
 • Utvidga strejkrätten till att gälla även under pågående avtalsperiod.

Innehåll

Försvara rättigheterna på arbetsmarknaden
En central ingrediens i den kapitalistiska offensiven är angreppen mot arbetarklassens rättigheter på arbetsmarknaden. Målet är att återupprätta en situation där arbetaren ska stå med mössan i hand och sänkt huvud inför chefer och arbetsköpare. Därför angrips nu Lagen om anställningsskydd med målet att göra det enklare för arbetsköparen att bli av med anställda.

Ledningen för LO, TCO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet visar här och nu vad de går för. När arbetarklassen ställs inför skarpa hot mot våra rättigheter och arbetsköparsidan överallt flyttar fram sina positioner kommer kompromissernas och eftergifternas väg bara att leda oss i fördärvet.

För att försvara Las och andra rättigheter på arbetsmarknaden krävs oberoende arbetarkamp och ett arbete för att radikalisera fackföreningarna så att de blir kämpande organisationer.

 • Ge inte arbetsgivaren rätt att göra undantag från turordningsreglerna.
 • Arbetsgivaren ska aldrig ha ensamrätt på att bestämma vem som får gå först vid uppsägningar.
 • Avvisa alla förändringar av arbetsrätten som förskjuter makten på arbetsplatserna till arbetsgivarens fördel.

Innehåll

Mot nedskärningar och privatiseringar
Sverige är idag ett land som håller på att privatiseras sönder och samman. Men högerkrafterna ger sig inte förrän de har lyckats slå sönder all offentlig välfärd. Arbetande människors behov av vård, omsorg och utbildning struntar de i. Högern har bara ett mål för ögonen och det är att kapitalet ska kunna håva in så feta vinster som möjligt. Varje verksamhet som enbart finns till för brukarnas skull, och inte för vinstens skull, är en dödlig provokation mot de giriga kapitalisterna som vill nästla sig in på varje område som går att tjäna pengar på. Socialdemokratins ledning har visat sig mer än villiga att hjälpa till med nedskärningar och privatiseringar. Vänsterpartiet, alltid måna om att inte vara för radikala, nöjer sig med att kräva ett stopp för vinstjakten i välfärden. Att uppmana till kamp för att riva upp alla nedskärningar och privatiseringar vore att gå för långt för de före detta stalinisterna som nu blivit socialdemokrater. Vi ska också komma ihåg att V röstade för privatiseringen av Televerket i riksdagen.

 • Stoppa ”vårdvalsreformerna”. Kämpa för en väl fungerande vård för alla, som finansieras genom progressiv beskattning av storkapitalet.
 • All vård ska vara under offentlig kontroll. Sjukhus och mottagningar bör drivas under arbetarkontroll och resurser och utformning bör planeras i förhållande till patientbehoven i det berörda området.
 • Rusta upp vården i eftersatta områden. Avskaffa vårdköerna genom att anställa tillräckligt med personal och utbyggnad av vården, inte genom gräddfiler för de som kan betala mer.
 • Förstatliga företag inom omsorg och vård utan ersättning och ställ dem under de anställdas kontroll.
 • Bort med tillfälliga anställningsformer och det systematiska användandet av vikarietjänster för att täcka behoven inom äldre- och handikappomsorgen. För fasta trygga anställningar och kontinuerlig utbildning av omvårdnadspersonal.
 • Bygg ut psykiatrin och socialpsykiatrin.
 • Gratis barnomsorg för alla barn med tillgänglighet 24 timmar om dygnet.
 • Bygg fritids- och ungdomsgårdar i anslutning till alla skolor med generösa öppettider.
 • Stoppa nedskärningar och privatiseringar inom barnomsorgen. Ställ den under de anställdas och föräldrarnas demokratiska kontroll – i kommunal eller statlig ägo.

Innehåll

Riv upp pensionsreformen
Det är få saker som lika tydligt belyser vilket klassamhälle Sverige är som pensionssystemet. Idag får en arbetare som pensioneras ut ca 60 procent av lönen som yrkesverksam. Det säger sig självt hur skoningslöst det här slår mot alla som varit lågavlönade, deltidsarbetande, varit hemma med barn osv. Allra hårdast drabbas arbetarklassens kvinnor. Det nuvarande arbetarfientliga pensionssystemet drevs igenom av socialdemokratin i allians med de borgerliga partierna. Vänsterpartiet stod utanför uppgörelsen men kunde aldrig prestera något mer än vanmäktigt gnäll. Staten ska garantera en ekonomisk miniminivå som alla kan leva på när de blivit gamla. Höj folkpensionsnivån.

 • Återinför de 15 bästa åren som grund för pensionen.
 • Pensionspengarna ska inte användas till spekulation som bidra till kommande finanskriser.

Innehåll

Försvara hyresrätterna
Att ha ett värdigt boende är en grundläggande social rättighet. Socialdemokratin och borgerligheten håller nu på att stegvis avskaffa den rättigheten genom marknadshyror och övergång till bostadsrätt som allt vanligare bostadsform. Denna förändring kommer till en början att slå hårdast mot unga, fattigpensionärer, låginkomsttagare, nyanlända, arbetslösa och sjukskrivna. I slutändan kommer adekvat boende vara förbehållet den övre medelklassen och de verkligt rika.

 • Stoppa alla omvandlingar till bostadsrätter, hyreshöjningar och renovräkningar. Blockader, ockupationer och hyresstrejker för att försvara allmännyttan.
 • Bygg en rörelse i alla de områden som berörs och förena den på regional och nationell nivå genom militanta masskampanjer till försvar för allmännyttan.
 • Återkommunalisera bostadsrätterna till hyresrätter och skriv av bostadslånen för ägarna.
 • Expropriera bostadsspekulanter och svartmäklare, och ställ dem inför rätta.
 • För ett massivt investeringsprogram i projekt för nya, billiga och bra kommunala bostäder. Beskatta storkapitalet för att frigöra de nödvändiga resurserna.
 • Bekämpa systemet med privata värdar. Kommunerna, alternativt staten, ska ha monopol på ägandet av hyreshus.
 • Makten över administrationen och utvecklingen av bostadsområdena ska ligga i händerna på de boende själva genom demokratiska kommittéer valda på kvartersmöten.
 • Kampen för ett bra boende är en kamp för hela arbetarrörelsen. Fackföreningarnas ledning måste bistå hyresgästernas kamp och organisering på alla sätt och vis med resurser och praktiskt stöd.

Innehåll

Mobilisera till kamp för en värdig och rättvis sjukförsäkring!
Försämringen av sjukförsäkringen år 2008, som lagts till tidigare års stegvisa försämringar, handlar i grunden om att arbetare ska känna sig otryggare. Att en människa som blivit sjuk omedelbart skall kunna få hjälp måste vara en självklarhet, god vård skall vara en rättighet. Makten över besluten om sjukförsäkringen måste flyttas bort från handläggare och ges till den sjuke och dennes läkare.
Alla tidsgränser måste bort: det ska vara sjukdomsbilden, den nedsatta hälsan och den sociala situationen som sammantaget skall avgöra hur länge man är sjukskriven. Denna bedömning skall ske i samråd mellan läkare och den sjuke.

Det är arbetarnas och tjänstemännens egna organisationer som byggt upp försäkringsskyddet. Nu måste arbetarrörelsen ta makten över trygghetssystemen och utvidga det radikalt. Nya demokratiskt valda maktorgan uppbyggda, samordnade och centraliserade av arbetarklassen själv måste skapas för att kunna kontrollera och styra över försäkringskassorna. Privata sjukförsäkringar måste upplösas, exproprieras och inlämnas under gemensamt arbetarstyre. Endast så kan vi till slut få en trygghet vid sjukdom och en rätt till hälsa och välbefinnande.

 • Satsa på vård och rehabilitering – bygg ut sjukvården
 • Skapa en rättssäker sjukförsäkring – låt den sjuke och dennes läkare avgöra sjukskrivningen
 • Låt individens medicinska och sociala skäl styra sjukskrivningens längd
 • 100 % av lönen i sjukersättning – avskaffa nollklassningen
 • Förbjud privata sjukförsäkringar och för över tillgångarna till en allmän, statlig försäkring
 • Förflytta makten över försäkringskassorna till arbetarklassens egna organisationer.

Innehåll

Bekämpa arbetslösheten
Arbetslösheten är ett gissel. Borgarna framställer den som ett naturligt ont, ett ont som späs på av arbetarnas förmodade lathet och bortskämdhet. De använder den som ett argument för att försämra villkoren för arbetslösa ytterligare.

Arbetslösheten är en ofrånkomlig del av kapitalismen. Kapitalet behöver en reservarbetskraft för att hålla nere lönerna för de anställda. Hotet från arbetslöshet är gemensamt för hela arbetarklassen, men särskilt utsatta är ungdomar, invandrare och kvinnor.

Alla borde ges möjlighet till ett meningsfullt arbete med trygghet och en lön som går att leva på.

 • Förstatliga alla företag som varslar och ställ dem under arbetarnas demokratiska kontroll.
 • Återställ a-kassan till 100 procent. Ingen ska straffas för arbetslöshet.
 • Dela på jobben – sänk arbetstiden till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • Skapa vettiga arbeten för de arbetslösa: arbetarrörelsen/fackföreningarna bör organisera ett program för allmän upprustning – rusta upp järnväg, skolor, bostäder och offentliga platser m.m. Låt arbetarna styra över dessa arbetsplatser genom sina egna valda ombud och församlingar.
 • Ställ arbetsförmedlingarna under fackets kontroll, tvinga arbetsköpare att anmäla alla lediga arbeten. Inspektioner och förstatligande av företag som underlåter att tillhandahålla information om lediga arbeten. Nej till privata arbetsförmedlingar. Återupprätta arbetsförmedlingen.
 • Avskaffa omedelbart hela jobb- och utvecklingsgarantin – inga tvångsåtgärder mot de arbetslösa!
 • Bygg ut vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildning – ge alla en chans till kunskap och bildning.
 • Förbjud bemanningsföretagen. De organiserar arbetare på ett för den kollektiva organiseringen särskilt skadligt sätt. Deras existens betyder fler osäkra anställningar, motverkande av trygga heltidsanställningar och bidrar därför indirekt till skapandet av arbetslösheten. Staten bör säkra trygga och meningsfulla anställningar för alla arbetare som idag är anställda av bemanningsföretagen.
 • Bekämpa alla osäkra anställningar. Avskaffa provanställningen – rättigheter och anställningstrygghet från första arbetsdagen. Lika rättigheter och lön för alla.
 • Klimatanpassa arbetslivet.
 • Ta strid mot kapitalisternas rätt att avskeda. Vi kräver att arbetarna ska ha kontrollen över anställningar och avskedanden.

Innehåll

Kämpa för rättigheter åt de giganställda
Gigekonomi är ett annat ord för att det ska skapas marginaliserade grupper på arbetsmarknaden som ska stå med mössan i hand och underdånigt be om att få utföra tjänster åt de bättre bemedlade för en spottstyver. Att det finns lagar, regler och överenskommelser på arbetsmarknaden som garanterar en skälig lön, anställningstrygghet, arbetstider samt hyfsat säkra arbetsförhållanden har länge varit något som kapitalet helst vill avskaffa helt och hållet. Det framväxande systemet med jobb som har karaktären av tillfälliga påhugg – gigekonomin – innebär ett sätt att gå runt de reglerade villkor på arbetsmarknaden som mer eller mindre har varit till fördel för arbetarklassen.

 • LO måste lansera en offensiv kampanj för att organisera de giganställda.
 • Kollektivavtal ska gälla inom gigsektorn.
 • Gigföretagen ska förbjudas att pressa de anställda till att uppträda som en sort egenanställda småföretagare – de är lönearbetare.
 • Omvandla gigsektorn till en reglerad och integrerad del av den vanliga arbetsmarknaden.

Innehåll

Försvara asylrätten, öppna gränserna
Imperialism, kapitalism, fascism, religiös fundamentalism, krig, miljökrisen och reaktionära makthavare innebär oundvikligen att det kommer att skapas flyktingströmmar. I längden kan den situationen bara lösas genom att orsakerna till att folk flyr i stor skala ryckas upp med rötterna vilket kräver att det uppstår vänsterrevolutionära massrörelser i alla krishärdar. Innan det har hänt, och som ett led i att få det att hända, är det en fråga om internationell solidaritet att slåss för öppna gränser för arbetare och flyktingar. Högerkrafter och principlösa populister utnyttjar närvaron av flyktingar och invandrare som ett sätt av avleda uppmärksamheten från de verkliga problemen och deras faktiska lösningar till förmån för att hetsa mot flyktingar och genom att ställa arbetare av olika nationellt ursprung mot varandra.

 • Öppna gränserna för alla anhöriga, arbetssökande och flyktingar.
 • Rätt till medborgarskap för alla papperslösa.
 • Rätt till gratis vård och boende för alla nyanlända flyktingar. Utbildning och möjlighet till arbete åt alla som lever inom landets gränser.
 • Kommuner måste ta emot flyktingar. Extra resurser måste tillföras kommuner dit många flyktingar söker sig. Inga restriktioner mot flyktingars rätt att själva välja var de vill bo.
 • Stäng Migrationsverket och flyktingförvaren – i praktiken fängelser för utvisningshotade flyktingar. Öppna gränserna för alla skyddsbehövande. Gör Sverige till en fristad för flyktingar.

Innehåll

Ingen plattform för fascister
Fascism är borgarklassens sista och mest våldsamma väg ut för att försvara sitt system. Den innebär att borgarklassen lämnar över den politiska makten till en klick av ultrareaktionära fanatiker som styr med massomfattande terror och som delvis hämtar sin styrka från en social bas utanför staten i form av en småborgerlig massrörelse. Fascism är det begrepp vi reserverar för att beskriva en rörelse eller en regim av gränslös och laglös kapitalistisk terror mot arbetarklassen, vänstern och de mest förtryckta grupperna i samhället. Även utan direkt uppbackning från kapitalet utgör de fascistiska terrorligorna ett fysiskt hot mot vänstern och arbetarrörelsen, etniska och religiösa minoriteter samt HBTQI-personer – om än bara på individnivå i dagsläget. Mötes- och yttrandefrihet är ett demokratiskt utrymme som de fascistiska krafterna medvetet missbrukar som täckmantel för att förbereda eller genomföra våldsaktioner som kommer inskränka friheten och säkerheten för andra. I rent självförsvar måste detta utrymme därför inskränkas för dem. Detta är dock inte den kapitalistiska statens uppgift då den tar varje tillfälle att inskränka demokratin som en möjlighet att även begränsa vänsterns handlingsfrihet. Statliga förbud mot högerextremism och rasism är därför fel väg att gå. Fascismen måste bemötas och stoppas genom massmobilisering på gatan oberoende av och i motsättning till den kapitalistiska staten. Helst bör detta vara förankrat inom arbetarrörelsen men när de reformistiska ledarna saboterar kampen, vilket S och V i stort sett alltid gör, så måste kampen tas ut på gatorna ändå, utan dem.

 • Arbetarkamp mot fascisternas aktiviteter och organisering: Fackföreningarna och arbetarpartierna måste ställa sig i fronten i kampen mot den fascistiska pesten.
 • Klasskamp mot fascismen! I kampen mot fascismen måste arbetarrörelsen och vänstern driva en politisk kamp för att flytta fram arbetares och invandrares positioner – på bekostnad av kapitalet. Klasskampen har en avgörande förmåga att övervinna etniska och rasistiska motsättningar. Arbetarklassen har gemensamma intressen – oavsett bakgrund.
 • För organiserandet av demokratiska självförsvarsgrupper som kan stå emot fascistiska angrepp, jaga fascisterna på flykten etc.
 • Blockera och upplös fascisternas aktiviteter, demonstrationer och möten. Ingen plattform åt fascisterna.
 • Inga organiserade fascister i fackföreningsrörelsen. Bemöt alla försök från fascister att infiltrera arbetarrörelsen bryskt.
 • Kasta ut organiserade fascister från skolor och utbildningar om de vägrar att upphöra med sina aktiviteter.

Innehåll

Arbetarfront mot det blå-bruna blocket
Moderaterna, Kristdemokraterna och delar av Liberalerna rör sig tydligt i riktning mot att etablera ett öppet och stabilt samarbete med Sverigedemokraterna. Den utvecklingen är naturlig eftersom det finns mer som förenar än som skiljer dessa partier åt. De flesta av de traditionella borgerliga partierna blir alltmer rasistiska och auktoritära. SD har lämnar gatunazismen för att bli ett rasistiskt konservativt och parlamentariskt parti. Vi kan alltså begrava vanföreställningen om en ”anständig” borgerlighet. Vi måste också peka på det totalt falska i att SD på något som helst sätt skulle vara ”mot etablissemanget”. SD:s populism är ett fikonlöv för att dölja att de företräder eliterna lika mycket som de övriga borgerliga partierna. De vinner ett visst stöd från politiskt outvecklade arbetare eftersom de skickligt har spelat på de nostalgiska känslorna för en protektionistisk borgerlig nationalstat som levererade vissa förmåner i det förgångna men som den moderna globala kapitalismen inte har användning för. SD är en del av en internationell nykonservativ och högerextremistisk våg. Därför är de svurna fiender till arbetarklassen. Hela det borgerliga blå-bruna blocket måste konfronteras och besegras.

 • Inget samarbete mot Sverigedemokraterna mellan arbetarrörelsen och vänstern å ena sidan och borgerliga partier å andra sidan.
 • Utveckla arbetarkampen mot det blå-bruna blocket som en helhet.

Innehåll

III. FÖR ETT LIV I JÄMLIKHET OCH FRIHET

Vi kommunister kämpar inte bara mot den kapitalistiska utsugningen av arbetarklassen. Vi är emot alla former av socialt förtryck som är kopplat till den kapitalistiska utsugningen såsom kvinnoförtryck, rasism eller hets mot transpersoner. Med förtryck menar vi att en grupp skaffar sig fördelar på en annan grupps bekostnad genom att utestänga den från rättigheter och resurser. Ett förtryck kan kallas för ”socialt” när det försiggår i direkt kontakt mellan människorna i samhället och inte enbart genom opersonliga strukturer och institutioner.


Mot sexism och kvinnoförtryck
Hela den nyliberala politiken som förts av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har slagit hårdast mot arbetarklassens kvinnor. Deras yrkesliv inom vård och omsorg har blivit osäkrare, tyngre, stressigare och svårare att leva på till följd av nedskärningar och besparingar, privatiseringar, timanställningar, införandet av hushållsnära tjänster som underlättar för den övre medelklassens kvinnor på bekostnad av arbetarkvinnorna.

Kvinnor utsätts också för sexistiskt förtryck i form av mäns hot, trakasserier och misshandel. Alltför ofta med svåra skador eller till och med dödlig utgång som följd. Rättsväsendet har idag till stor del misslyckats med att tillvarata utsatta kvinnors intressen i och med misslyckade förundersökningar samt rättegångar som blir till nya övergrepp.

Samhället producerar ett tänkande kring könsroller som blir till kulturella normer med stor inverkan. Kvinnor uppmuntras till att uppoffra sig och stå tillbaka. Män uppmuntras till att se sig som ett naturligt centrum och det här återspeglas i relationer både på arbetsplatser och i hemmet. Kvinnor gör fortfarande betydligt mer av det gemensamma hemarbetet.

Kommersiellt surrogatmödraskap är en annan form av kvinnoförtryck där kvinnans livmoder och kropp hyrs ut för att ett barn ska födas åt en beställare. En graviditet är en påfrestande process med många risker och att göra den till en handelsvara handlar återigen om att välbeställda män och kvinnor ska kunna utnyttja fattiga kvinnors kroppar.

Vi kommunister delar inte den traditionella feminismens vision av en kvinnorörelse över klassgränserna. Vi verkar för att det uppstår en rörelse baserad på och ledd av arbetarklassens kvinnor som pekar ut kapitalet, staten och den konservativa borgerliga kärnfamiljen som roten till förtrycket mot kvinnan, med kampen för socialism som det logiska sättet att slåss för kvinnans frigörelse på.

 • Avskaffa vårdnadsbidraget. Inför istället individualiserad föräldraförsäkring med full ekonomisk ersättning
 • Bygg ut barnomsorgen, som ska vara gratis och tillgänglig 24 timmar om dygnet – i statlig regi och under arbetarkontroll.
 • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är avgörande för att förbättra arbetarkvinnornas situation.
 • Bekämpa sexuella trakasserier överallt – på skolor, på arbetsplatser, i alla offentliga miljöer och i hemmen.
 • Kollektivisera hushållsarbetet. Uppmuntra ett jämlikt deltagande från både män och kvinnor.
 • Uppmuntra och stöd kollektiva boendeformer.
 • Uppvärdera kvinnodominerade yrken.
 • Genomför kampanjer för att rekrytera fler kvinnliga arbetare till mansdominerade yrken. Och omvänt. Fackföreningarna måste driva ett medvetet antisexistiskt arbete på varje arbetsplats.
 • Kvinnor liksom andra förtryckta grupper måste ha rätt att organisera sig i egna grupper inom arbetarorganisationerna för att tillvarata och försvara sina intressen.
 • Försvara rätten till abort. Kvinnor ska ha rätten att bestämma över sin kropp. Kostnadsfria preventivmedel och subventionerade menstruationsskydd.
 • Bygg ut kvinnojourer med lokaler och personal, öppna 24 timmar om dygnet.
 • Satsa på skyddat boende för kvinnor som befinner sig på flykt från våld och tvång.
 • Investera i belysning längs vägar, i parker och öppna områden.
 • Arbetarrörelsen och kvinnorörelsen måste själva ta ansvar för kampen mot enskilda kvinnoförtryckare. Konfrontera kvinnoförtryckare. Män som våldtar eller misshandlar kvinnor måste, som en del av straffet, få professionell hjälp.
 • Antisexistiska kampanjer på skolor och arbetsplatser.Sexismen, som genomsyrar hela det kapitalistiska samhället, får ett tydligt uttryck i rättssystemet. Misshandlade och våldtagna kvinnor får bara undantagsvis upprättelse. I de allra flesta fall skuldbelägger rättssystemet kvinnorna för mannens övergrepp.
 • Tvinga åklagare och utredare att använda sig av bevismaterial som finns i polisens hantering av sexualbrott.
 • Respekterade representanter för kvinno- och arbetarrörelsen bör få insyn i hanteringen av anmälningar om våld eller våldtäkter mot kvinnor.
 • Kamp för att förebygga våldtäkter och sexism: inför självförsvar inom ramen för skolans gymnastik och idrott. Jämlikhetsperspektiv ska genomsyra skolundervisningen. Obligatorisk sexual- och relationskunskap som ett stående inslag i undervisningen.
 • Kostnadsfria kurser i självförsvar för kvinnor i kommunal regi.
 • Förbjud kommersiellt surrogatmödraskap.

Innehåll

Försvara HBTQI-personers rättigheter
Förtrycket mot sexuella minoriteter har i grunden samma ursprung som förtrycket mot kvinnan. Det handlar om klassamhällets ambition att kontrollera reproduktionen av ny arbetskraft och om att skapa skiktning för att kunna ställa olika grupper inom arbetarklassen mot varandra. Det kontrollerande och repressiva klassamhället har inte velat att individer ska kunna leva sina liv helt fritt eftersom, trots liberalismens hycklande propaganda, individens fria val när det gäller sexualitet och samlevnadsformer alltid kommer hamna i motsättning till de ramar som den härskande klassen med hjälp av religion och moral sätter upp för hur reproduktionen av nya lydiga samhällsmedlemmar ska gå till.

Det mesta av det formella juridiska och politiska förtrycket mot sexuella minoriteter i Sverige är idag avskaffat, efter årtionden av kamp mot staten och de kulturellt konservativa krafterna. Kvarstår gör ett socialt och kulturellt förtryck i samhället i form av fördomar, diskriminering samt ren hets och även våld.

Även om homo- och bisexuella personer tillhör de mest förtryckta grupperna i samhället idag så måste vi kunna se att det samtidigt förekommer interna förtryckshierarkier bland de homo- och bisexuella. Försvaret av de sexuella minoriteterna måste därför inkludera försvaret av de som utsätts för diskriminering eller övergrepp inom denna miljö.

Som kommunister bekämpar vi förtryck baserat på könsidentitet. Vi anser att transpersoner inte ska behöva utstå stigmatisering och förföljelse på grund av sin identitet. Vi försvarar deras rätt att uttrycka sig så som de själva önskar med hjälp av de medicinska och andra medel som står till buds. Alternativet är att staten, familjen eller religionen ska bestämma över transpersoners liv vilket oundvikligen kommer leda till just de förtryckande begränsningar vi ser idag. Vi inser att det kan uppstå sekundära intressekonflikter i vissa begränsade situationer mellan transpersoner och de som inte är transpersoner. Men vi anser att situationer rörande tex kvinnojourer eller omklädningsrum kan lösas i den konkreta situationen genom dialog och förståelse.

 • Bekämpa nymoralismens ansikte varhelst det visar sig – i skolor, offentliga institutioner och på arbetsplatser. Kämpa för en sexualundervisning fri från diskriminering.
 • Bekämpa fördomar och diskriminering på arbetsplatserna. Fackföreningarna måste ta frågan om homofobi på allvar och verka för verklig integrering av HBTQI-arbetare i de fackliga organisationerna.
 • Fackföreningarna bör ta initiativ till studiecirklar för fackligt aktiva om frågan om förtrycket av HBTQI-personer och hur detta skall bekämpas. Skyddsombud bör utbildas i arbetsmiljöarbete mot sexism, homofobi och transfobi.
 • HBTQI-arbetare ska ha rätt till separat organisering på arbetstid för att samla erfarenheter och självförtroende i kampen mot diskriminering. Detta är särskilt viktigt i förhållande till lesbiska mammor som lever under dubbla bördor och generellt sett har mindre fritid.
 • HBTQI-personer ska ha rätt till separat organisering inom arbetarrörelsens organisationer för att effektivt kunna bekämpa sexism, homofobi och transfobi och samla självförtroende i kampen mot diskriminering.
 • Stöd HBTQI-personers organisering av självförsvar mot attacker från homofobiska och transfobiska grupper, som t.ex. fascister.

Innehåll

Kamp mot hederskulturen
Med hederskultur avses värderingar och beteenden där en hel släkts ära och anseende anses bestämmas av enskilda medlemmars moral och då framför allt sexualmoralen. Släktens rykte upprätthålls kollektivt genom olika typer av disciplineringar och bestraffningar såsom val av äktenskapspartners, oskuldskontroller, kvinnlig omskärelse, hedersvåld, hedersmord, övervakning osv. Denna form av förtryck är ett reellt problem framför allt bland grupper som invandrat från regioner där hederskulturen är stark. Det är samtidigt också inom dessa invandrargrupper som medvetenheten om problemet är som störst och kampen mot det som mest utbredd. Det politiska etablissemanget och tyvärr även S, V och de identitetspolitiska grupperna har svikit de som kämpar mot hederskulturen. Vi anser att det borde vara en självklarhet för vänstern och arbetarrörelsen att gå in och ta ställning för de som revolterar mot kulturell konservatism och förtryck.

 • Det ska alltid finnas lokala handlingsplaner inom alla relevanta verksamheter för att bekämpa hedersförtryck.
 • Alla bidrag till religiösa och kulturella föreningar som inte respekterar grundläggande principer om jämlikhet och frihet ska omedelbart dras in.
 • Acceptera inte undantag på religiösa och kulturella grunder från att delta i undervisningen t.e.x när det sex- och samlevnad eller dansmomentet i idrottskunskapen.
 • Acceptera ingen parallell religiös eller kulturellt konservativ rättsordning i samhället.

 

Innehåll

Försvara det sekulära samhället
Vi kommunister är starka förespråkare av en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. Religion ska vara en strikt privatsak. Staten och familjen ska inte ha rätt eller möjlighet att styra den enskildes trosutövning eller frånvaron av tro. Detta gäller inte bara i förhållande till den traditionella religionen i Sverige utan även i förhållande till den organiserade religion som följer med invandringen. Arbetarklassen och kommunister måste bekämpa uppkomsten av religiöst dominerade enklaver i förorterna eftersom det kommer att öka ofriheten och splittra den antikapitalistiska kampen.

Många av de religiösa fundamentalisterna av olika sorter är i allt väsentligt fascistiska krafter och ska bemötas i enlighet med det: genom direkt konfrontation med målet att slå sönder deras organisering. De ska inte tillåtas parasitera på samhällets resurser och demokratiska utrymme.

Generellt måste de religiösa dock ha rätt att åtnjuta samma demokratiska fri- och rättigheter som alla andra d.v.s yttrande-, mötes-, förenings-, och pressfrihet. Däremot finns det ingen anledning att ge dem en egen sorts frihet, ”religionsfrihet”, som bara gäller dem. All legitim verksamhet som de religiösa vill hålla på med ryms inom de generella friheterna.

 • Stryk religionsfriheten som en egen punkt i grundlagen.
 • Förbjud religiösa friskolor.
 • Religiösa fascister ska inte tillåtas ha medlemskap i arbetarrörelsens organisationer.
 • Nej till alla hädelselagar.

Innehåll

Kämpa mot rasismen
Invandrare och flyktingar är den traditionella syndabocken som de mest reaktionära och högerextrema krafterna har använt som måltavla för att skylla alla samhällsproblem på. Idag har den rasistiska demagogin flyttat in i politikens mittfåra och är en självklar del av politiken för både socialdemokratin och det framväxande blå-bruna blocket, om än i olika hög utsträckning.

Ute i samhället möter invandrare och svenskar med invandrarbakgrund diskriminering och fördomar på arbetsmarknaden, i utelivet i form av polis- och väktarvåld. En av de dominerande formerna av rasism är sedan en tid tillbaka den anti-muslimska rasismen som siktar in sig på att särskilt stigmatisera muslimer, inte sällan under täckmantel av sekulära slagord men som ges en chauvinistisk innebörd som är främmande för det sekulära projektets egentliga mening.

Problemet med rasism ska givetvis inte förenklas. Tvärtom är det en komplicerande faktor att offer för rasism ibland samtidigt kan vara utövare. Den dominerande rasismen i samhället får inte göra oss blinda inför antisemitism och andra former av rasism som har fäste inom invandrargrupper.

 • Stoppa alla förslag som syftar till att försvåra flyktingars möjligheter till etablering i samhället.
 • Öppna gränserna för alla anhöriga, arbetssökande och flyktingar.
 • Rätt till medborgarskap för alla papperslösa.
 • Rätt till gratis vård och boende för alla nyanlända flyktingar. Utbildning och möjlighet till arbete åt alla som lever inom landets gränser.
 • Kommuner måste ta emot flyktingar. Extra resurser måste tillföras kommuner dit många flyktingar söker sig. Inga restriktioner mot flyktingars rätt att själva välja var de vill bo.
 • Stäng migrationsverket och flyktingförvaren – i praktiken fängelser för utvisningshotade flyktingar. Öppna gränserna för alla skyddsbehövande. Gör Sverige till en fristad för flyktingar.
 • Arbetarrörelsen och vänstern måste visa nolltolerans mot att använda Israels förtryck som ursäkt för antisemitism.
 • Arbetarrörelsen och vänstern måste visa nolltolerans mot olika former av chauvinism mellan invandrargrupper.

Innehåll

För revolutionär integration
Kampen mot rasism och diskriminering handlar om rätten att få ta del av samhällets rättigheter och skyldigheter, inte om en ”rätt” att stå utanför detta. Identitetspolitiker, fundamentalister, traditionalister och ultrahögern förenas i en gemensam strävan efter att skapa segregation och splittring mellan etniska grupper och speciellt inom arbetarklassen. Vi kommunister motsätter oss alla former av segregation mellan etniska, religiösa och kulturella grupper oavsett om den är självvald eller påtvingad.

Kommunisternas och trotskisternas tradition och kamp har alltid handlat om att förena arbetarklassen och i förlängningen mänskligheten som helhet bortom nationella, religiösa, etniska och andra sekteristiska barriärer. Socialism och kommunism handlar om att bygga ett nytt globalt samhälle med en ny internationell kultur som i praktiken, inte bara i ord, förverkligar visionen om jämlikhet, frihet och broder- och systerskap. Alla former av politik där segregation är själva målet verkar åt motsatt håll, även om den kommer förpackad i frasradikal intersektionell och identitetspolitisk form.

Men borgerlighetens integrationspolitik avvisar vi. Den handlar om integration in i det kapitalistiska samhället huvudsaklige på kapitalets villkor. Akademiker och ”entreprenörer” bland invandrarna ska bilda en uppåtstigande medelklass och småborgerlighet som ska integreras till att bli stöttepelare åt systemet. Den breda massan av invandrare ska integreras till att bli lydiga arbetare inom industri, vård och omsorg. Ett undre skikt ska integreras in i gig-ekonomin och i den reservarmé av arbetslösa som kapitalismen alltid vill ha för att hålla nere lönerna.

Revolutionär integration handlar om att få alla proletära skikt inom etniska grupper att smälta i samman i en multietnisk arbetarklass som svetsas samman i en egen revolutionär kampkultur med socialistisk inriktning.

 • Avslöja de rasistiska lögnerna. Arbetarrörelsen måste genomföra antirasistiska kampanjer varhelst rasisterna sticker upp sina huvuden, och kombinera detta med en politik som syftar till att integrera invandrare i den svenska arbetarrörelsens kamp för social upprustning, arbete åt alla och för socialism.

Innehåll

Utmana övervakningskapitalismen
Sociala medier har snabbt blivit en industri för att kontrollera och manipulera miljarder människors beteenden, känslor och åsikter. Detaljerad och integritetskränkande data om användarna samlas in för att maximera profiten men även påverka politiken. De kapitalistiska plattformsägarna samlar in data om våra åsikter och vanor utan att på riktigt kontrolleras av någon extern kraft. Den liberala demokratin har inte alls hängt med i utvecklingen utan är snarare ett objekt för påverkan.

Plattformsägarnas detaljerade spionage på oss människor är i sig självt allvarligt nog. Men i kombination med den liberala demokratins försvagning och den alltmer auktoritära utvecklingen i väst väntar en möjlig framtid av mörk dystopisk karaktär när en öppet repressiv stats funktioner samverkar med övervakningskapitalismen.

 • Förbjud plattformsägarnas registrering av användarnas beteenden.
 • Förstatliga alla nätjättar under arbetarrörelsens demokratiska kontroll.

Innehåll

Stoppa borgarstatens övervakning och repression
Staten är inte neutral i klassamhället. Den finns till för att försvara det bestående systemet med alla till buds stående medel, inklusive repression och statskupp. Tendensen världen över är att de kapitalistiska staterna koncentrerar alltmer repressiva och övervakande befogenheter i sina händer. Detta började med ”kriget mot terrorn” och fortsätter nu med brottsbekämpning som förevändning. Inställningen att detta inte är något problem ”för alla som inte har något att dölja” håller inte. Den bygger på att staten kommer fortsätta spela en relativt tillbakadragen roll och att Sverige inte kommer att drabbas av hård klasskamp. Om ett parti av SD:s karaktär kommer till makten i en sådan repressiv stat som nu växer fram så väntar snabbt en ungersk utveckling – minst.

 • Försvåra för staten att bekämpa vänstern och arbetarrörelsen: avskaffa Säpo!
 • Stoppa kameraövervakningen i offentliga utrymmen. Fler kameror är ingen lösning på social otrygghet, och de kan komma att användas för att förfölja, trakassera och fängsla dem som kämpar mot den rådande ordningens orättvisor.

 

Innehåll

För ungas rättigheter
Ungdomen drabbas hårt av den förda högerpolitiken och den tilltagande permanenta krisen för kapitalismen. Nedmonteringen av välfärdsreformerna är djupt ungdomsfientlig i den meningen att framförallt arbetarklassungdomens framtidsmöjligheter slås sönder. Den nyliberala politiken och egoismen ligger också till stor del bakom den ökade psykiska ohälsan bland unga.

 • Ungdomshus och -gårdar i varje större bostadsområde med rika möjligheter för ungdomar till kulturella aktiviteter och kreativitet. Dessa bör styras av ungdomarna själva genom demokratiska kommittéer.
 • Sänk rösträttsåldern till 16 år. Är man gammal nog att arbeta ska man också ha rösträtt.
 • I skolan och på arbetsplatser bekämpar vi alla inskränkningar av elevers klädval, livsstil, och uttrycksformer. Vi kräver elevernas rätt att studera, diskutera och organisera sig politiskt inom skolor och högskolor.

Innehåll

Slå tillbaka den organiserade kriminaliteten
De maffialiknande grupper som har vuxit fram i Sverige ska inte betraktas med någon som helst sentimental blick. Det rör sig om krafter med fascistoid mentalitet som utan att tveka går över vanliga arbetares lik och som gärna säljer sina egna barn för en spottstyver. Dessa grupper måste krossas med hjälp av den revolutionära klasskampens metoder. Redan nu behövs det formas lokala skyddsgrupper i drabbade lokalområden som med bas i folkliga mobiliseringar kan upprätthålla den ordning som polisen inte klarar av att säkerställa.

Polisen är inte att lita på. De vacklar mellan att ignorera befolkningen i de utsatta förorterna och att betrakta dem som fiender. Polisens primära uppgift är att skydda den härskande klassen och att hålla arbetarklassen, och då i synnerhet de mest marginaliserade skikten, på mattan.

Det är också nödvändigt att arbeta förebyggande för att bromsa ner nyrekryteringen till de kriminella gängen. Dagens haverier när det gäller integrationen och skolan måste åtgärdas om inte samhället ska fortsätta slussa tusental nya unga män varje år i riktning mot de kriminella.

 • Bygg lokala kommittéer framförallt i förorterna som ett skyddsvärn mot kriminella grupper som växer sig för starka.

Innehåll

Legalisera narkotika
Den svenska förbudspolitiken mot narkotika har varit helt otillräcklig som ett medel för att komma till rätta med missbruk och de sociala problem som nästan alltid följer i dess spår. Tvärtom är den en källa till förtryck. Kriminaliseringen av droganvändare ger polisen en förevändning för att i synnerhet trakassera ungdomar i förorterna. Narkotikaaffärer är dessutom en av de huvudsakliga sysselsättningarna för de kriminella ligorna. Den delen av deras verksamhet kommer att försvagas vid en legalisering.

 • Legalisering av drogerna. Ställ drogförsäljningen under statlig kontroll, vilket inte minst är nödvändigt för att säkerställa kvaliteten på droger och för att slå mot den svarta marknaden.
 • Ökade resurser till missbruksvården.
 • För en icke-repressiv missbruksvård.
 • Ställ tyngre droger (såsom heroin) under läkarkontroll. Rena sprutor vid behov åt heroinister som en del av avvänjningsprojekt. Avstigmatisera drogmissbrukarna.
 • Genomför objektiva informationskampanjer, befriade från hysteriskt moraliserande, om drogers verkan.
 • Internationella insatser från arbetarrörelsen för att stödja en omställning av produktionen av tunga droger i halvkoloniala länder genom stöd åt fattigbönder etc.
 • Försvara det statliga monopolet på alkohol.

Innehåll

För en likvärdig skola med ett tydligt kunskapsuppdrag
Kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolesystemet har förstört det svenska skolsystemet i grunden. Att förmedla kunskap har satts på undantag till förmån för vinstjakt och konkurrens mellan skolor. Medelklassens intresse av att reservera vissa skolor för sina barn har i och med det fria skolvalet ökat segregationen. Kommunerna har visat sig ointresserade, inkompetenta och i avsaknad av helhetssyn när det gäller skolsystemet. Ovanpå detta har den postmodernistiska kunskapssynen med tillhörande pedagogik devalverat själva konceptet att lära sig något till förmån för innehållslöst tyckande och tomma värdegrundsfloskler. Pedagogiken och hela mentaliteten i skolan utgår framförallt från medelklassens behov. Arbetarklassungdomen är helt satta på undantag. Hela tiden predikas att en framtid inom ett arbetaryrke är ett personligt misslyckande medan att vara akademiker är det finaste som finns. Yrkesutbildningarnas elever terroriseras med pseudoakademiska utbildningsinslag med det enda resultatet att det blir onödigt svårt att gå ut med avgångsbetyg.

Samtidigt har skolan kvar en förtryckande funktion som viktig komponent i den kapitalistiska staten. Den indoktrinerar ungdomen i olika nyanser av borgerligt tänkande. Den förbereder arbetarungdomen inför en framtid som löneslavar medan mellanskiktens och överklassens ungdomar skolas inför sina framtida upphöjda roller.

 • Förstatliga skolan

Innehåll

Stoppa avvecklingen av landsbygden
Hundratusentals människor i Sverige trivs förträffligt med att bo utanför de stora städerna och tätorterna. Problemet är att de inte får det eftersom makthavarna i Stockholm anstränger sig till sitt yttersta vad det verkar för att avveckla landsbygden. Den ena inrättningen efter den andra läggs ner eller begränsas; skolor, järnvägar, posten, förlossningsvård och vårdcentraler.

 • Bygg ut en fullgod samhällsservice på landsbygden när det gäller skola, vård och omsorg.
 • Satsa på den lokala infrastrukturen och kommunikationen.

 

Innehåll

IV. FÖR EN INTERNATIONELL REVOLUTIONÄR OFFENSIV MOT IMPERIALISMEN

Imperialism kan inte reduceras till att betyda stormaktspolitik i största allmänhet eller till att vara detsamma som en specifik imperialistisk makts dominans (t.ex. USA:s). Med utgångspunkt hos Lenin förstår vi imperialism som ett helhetligt system, närmare bestämt som globaliserad kapitalism dominerad av ett antal kapitalistiska makter som ekonomiskt utsuger resten av världen och som ser till att bibehålla den ordningen med alla till buds stående medel, inte minst militära.

Sverige tillhör kretsen av imperialistiska stater i kraft av internationellt verksamma bolag och en stat som skyddar dessa. Sveriges armé deltar dessutom i krig ledda av de ledande imperialistiska makterna för att garantera deras fortsatta maktutövning och det imperialistiska systemets överlevnad som helhet.

Eftersom de imperialistiska makterna går i spetsen för hel världskapitalismen och står för det mest omfattande förtrycket blir imperialisterna en huvudfiende för arbetarklassen och de förtryckta folken och därmed för de revolutionära kommunisterna.

För revolutionär neutralitet i konflikter mellan imperialisterna
Vi befinner oss i en period av skärpta motsättningar mellan olika imperialistiska makter. Tidigare i historien har det lett till två världskrig och de är sannolikt att världskapitalismens sättet att fungera, med hård konkurrens om marknader och resurser mellan olika blockbildningar av internationella kapitalister, sakta men säkert leder oss mot ett tredje världskrig. Detta väntar inte runt hörnet men är på sikt en fullt möjlig utgång av de växande motsättningarna mellan USA, EU, Ryssland och Kina. Ett sådant krig skulle bli förödande bortom vad som är möjligt att föreställa sig.

Arbetare och socialister kan inte välja sida mellan de olika imperialistiska makterna. I grund och botten står de alla för samma förtryck. Vilken av dem som för tillfället är den starkaste och mest aggressiva är inte en avgörande fråga – sådant förändras. Vid direkta konflikter mellan imperialistmakterna måste arbetarklassen och kommunisterna stå neutrala och arbeta för att omvandla de imperialistiska krigen till revolutionära uppror på hemmaplan för att stoppa kriget och bryta ner imperialismen inifrån.
Innehåll

Upplös Nato
Nato är en militär allians till stöd för den ledande imperialistiska makten sedan andra världskriget slut – USA. Som sådan är Nato ett samarbete mellan krigsförbrytare och banditer. Natos medlemsstater har inte infört demokrati eller säkerhet någonstans där de har intervenerat. Däremot har de direkt eller indirekt dödat miljontals människor i Irak, Afghanistan, Balkan, Libyen, Syrien och Kurdistan – och då har vi bara nämnt de senaste årens fall. Detta har gjorts genom mördande sanktioner mot civilbefolkningen, skoningslösa bombningar, invasioner, understödjande av inbördeskrig och så vidare. De som arbetar för att Sverige ska bli medlemmar i Nato vill att arbetarklassen i Sverige ska bli kanonmat i Nato-imperialisternas kommande krigsäventyr. Nato är en imperialistisk fiende till arbetarklassen i Sverige och till alla förtryckta i hela världen.

 • Inget svenskt medlemskap i Nato
 • Upplös Nato

Innehåll

Stöd den antiimperialistiska kampen
Den imperialistiska utsugningen och dominansen av tredje världen är en livsnerv för den internationella kapitalismen. Den klarar sig inte utan de tillgångar som finns i tredje världen såsom naturresurser, billig arbetskraft med få rättigheter samt marknader. Därav de ständiga krigen för kontroll. I ett internationellt och strategiskt perspektiv är det därför progressivt när de imperialistiska makterna lider militära och politiska nederlag. Det betyder att deras ekonomiska, politiska och militära system destabiliseras och att deras prestige sänks.

Vi ger ett ovillkorligt men inte okritiskt stöd till antiimperialistiska rörelser som motverkar imperialisternas maktutövning. Ett ”ovillkorligt men inte okritiskt stöd” innebär att vi inte sätter upp en anslutning till den revolutionära marxismen från en antiimperialistisk rörelses sida som ett villkor för att stödja den. Däremot påtalar vi att den revolutionära marxismen utgör den politiska tradition som måste vara vägledande för att kampen ska vinna. Vår kritik mot nationalistiska, stalinistiska eller religiösa ledarskap för antiimperialismen hindrar oss alltså inte från att stödja just det antiimperialistiska inslaget i deras handlingar i den mån de faktiskt utför handlingar som skadar imperialismen.
Innehåll

Driv ut den svenska imperialismen överallt där den intervenerar militärt i den halvkoloniala världen
Mali invaderades av sin forna kolonialmakt Frankrike. Sverige deltog lojalt på Frankrikes sida med stridande trupper. Imperialisterna försökte sälja in kriget som humanitärt för att rädda Mali från våldsamma islamiska fundamentalister. I själva verket handlade det om regional kontroll över tillgångar på uran samt om rena säkerhetspolitiska överväganden. Malis befolkning är ointressant för imperialisterna förutom som statister i propagandan. Frankrikes och Sveriges framfart ökade bara stödet för jihadisterna precis som i Irak, Afghanistan och Libyen. Den sammantagna effekten av imperialisternas krig var att arbetarklassen och folket splittrades upp, demoraliserades och försvagades vilket gjorde dem till lättare byten för islamisterna och annat avskum – alltmedan imperialisterna själva berikade sig.

Även om den svenska insatsen i Mali håller på att avvecklas kan det fallet tjäna som illustrativt exempel på hur den svenska imperialismen agerar militärt för att se till att befästa den globala imperialistiska ordningen. Sverige har tidigare slutit upp lojalt bakom de imperialistiska anfallen på Afghanistan och Libyen. Sverige har fortfarande militär personal på plats i afrikanska länder under hycklande humanitär flagg.

Arbetare och socialister måste ge ett villkorslöst men inte okritiskt stöd till antiimperialistiska rörelser som kämpar för att driva ut de svenska imperialistiska trupperna och andra imperialistiska trupper.
Innehåll

Krossa sionismen – befria Palestina
Israel intar en särställning bland världens stater. Ingen annan stat har under så lång tid spelat en lika framskjuten och konsekvent roll som samvetslös torped åt världsimperialismen i allmänhet och USA-imperialismen i synnerhet som Israel har gjort. Israel är USA:s mest sofistikerade militärbas och utgör i den egenskapen den viktigaste stödjepunkten för imperialisterna maktutövning i Mellanöstern. I en epok när den öppna och formella kolonialismen i stort sett är avskaffad är Israel till hela sin natur och konstruktion en kolonial bosättarstat. Israel har lika lite existensberättigande som apartheidsystemet i Sydafrika eller de europeiska koloniala administrationerna under 18- och 1900-talen.

På grund av Israels särställning som rasistisk bosättarstat och militärbas åt imperialismen antar den palestinska motståndskampen en framskjuten plats som centralt frontavsnitt i den antiimperialistiska kampen.

För att vinna måste de palestinska massorna hitta vägar att vinna de israeliska arbetarna bort från sionismen och till en gemensam kamp för ett fritt, demokratiskt, sekulärt och socialistiskt Palestina. Detta får inte innebära eftergifter åt den sionistiska herrefolksmentaliteten i form av idéer om tvåstatslösningar eller fortsatt existens för staten Israel. De israeliska arbetarna måste vinnas till ett internationalistiskt revolutionärt socialistiskt program.
Innehåll

V. MOBILISERA ARBETARKLASSEN OCH ALLA FÖRTRYCKTA TILL MOTSTÅND OCH UPPROR

Socialdemokrati, stalinism och anarkism är tre traditionella sätt som arbetarklassen har motarbetats inifrån på. Socialdemokratins byråkrati vill kontrollera arbetarklassen som ett förhandlingskort mot kapitalet för att få till stånd små eftergifter. Som ett sätt att komma på god talefot med kapitalet genomför de kapitalets politik åt dem för att visa sin goda vilja. Stalinismen är i praktiken kontrarevolutionär då den bygger upp en apparat som ska ta makten istället för arbetarklassen och utöva en diktatur mot den. Anarkismen har degenererat till ett småborgerligt livsstilsprojekt som vänder sig bort från arbetarklassen.

Till de traditionella formerna av politisk desorientering har nu identitetspolitiken sällat sig. Den ersätter en kamp mellan en förtryckande elit och en förtryckt massa med kamp inom den förtryckta massan mellan identiteter och tjänar således objektivt den härskande klassen.

Så länge olika former av socialdemokrati, stalinism, anarkism och identitetspolitik fortsätter ha ett inflytande över arbetarklassen och de förtryckta är strategiska och katastrofala nederlag oundvikliga. Det är en brådskande uppgift att bygga upp en massförankring för den revolutionära kommunismen.

Bygg en gräsrotsrörelse i facket – för nya ledarskap i fackföreningarna
Fackföreningarna är arbetarklassens försvarsorganisationer. De är oundgängliga för arbetarklassens kamp för att försvara sig mot kapitalisternas offensiv. Fackföreningarna kan också, förutsatt att ledningen står på arbetarnas sida, mobilisera medlemmarna i offensiv kamp. LO- och TCO-byråkratin försöker dock att undvika och sabotera alla sådana försök så långt det är möjligt. Den fackliga byråkratins roll består i att vara förhandlare mellan arbete och kapital, det är för denna roll de avlönas med privilegier. De räds arbetarklassens styrka och vet att den, då den går ut i kamp, kommer att ifrågasätta ledningens roll. LO- och TCO-byråkratin utgör en konservativ kast. De är, med Lenins ord, borgarklassens agenter inom arbetarrörelsen.

Vårt mål är att omvandla de fackliga organisationerna till kämpande demokratiska organisationer som kan dra in den stora massan av arbetare i kamp för gemensamma intressen. Alla poster i facket, inklusive ombudsmännen, bör tillsättas genom demokratiska omröstningar. Alla förtroendevalda, inklusive ombudsmännen, bör vara avsättbara genom demokratisk kontroll och vara direkt ansvariga inför arbetarna. Inga förtroendevalda eller ombud bör åtnjuta några särskilda förmåner, utan tvärt om ges en genomsnittlig arbetarlön. Rotation bör ske på posterna för att undvika byråkratisering. Allt detta är ett måste för att motverka den karriäristiska anda som göder byråkratin. I kampen för att revolutionera fackföreningarna kämpar kommunister för byggandet av en demokratisk facklig opposition bland gräsrotsmedlemmarna. I en sådan kämpar vi för en självständig hållning gentemot byråkratin. När byråkratin tvingas ut i kamp har vi allt att vinna på att slå gemensamt, i synnerhet tillsammans med alla de arbetare som fortfarande har illusioner om byråkratins roll. En gräsrotsopposition måste dock vara beredd att kämpa även utan den nuvarande ledningens stöd.

 • Stärk facket – genomför massiva rekryteringskampanjer i de sektorer där facket idag är svagt. Särskilt ungdomar, kvinnor och invandrare i de sämre betalda yrkena, inklusive de med så kallade ”flexibla” anställningsvillkor, måste organiseras.
 • För arbetarnas rätt att återkommande och demokratiskt besluta om avtal, löner och anställningsförhållanden, och rätten att ensidigt fatta besluta om konflikt. Avskaffa alla begränsningar av strejkrätten.
 • Kämpa för en rörlig löneskala som anpassas till inflationen. Arbetarna ska inte behöva betala för kapitalisternas kris.
 • Organisera de papperslösa: LO måste organisera och kämpa för de papperslösa arbetarnas löner och villkor, och samtidigt kräva medborgarskap åt alla som arbetar i landet.
 • För strejker och blockader gentemot avskedanden, utförsäljningar, angrepp på löner, pensioner och anställningsförhållanden.
 • I konflikter kämpar vi för att alla konfliktåtgärder, såsom blockader och strejker, borde organiseras och kontrolleras direkt genom de berörda arbetarnas egen demokratiska kontroll. Vi kämpar för direktdemokratiskt valda strejkkommittéer och solidaritetsaktioner gentemot andra arbetargrupper för att bygga upp stödet för de som strejkar.
 • Bygg en vänsteropposition inom fackföreningarna i form av en gräsrotsrörelse som utmanar byråkratin om makten.

Innehåll

För en revolutionär ungdomsrörelse
Arbetarrörelsens nuvarande ledning ser med misstro på den radikalism som ungdomar tenderar att visa. Genom reformistiska organisationer som SSU och Ung Vänster försöker den nuvarande ledningen aktivera ungdomar, men helt inom ramen för sina egna intressen vilket betyder att ungdomsförbunden är plantskolor för kommande byråkrater.

Kommunisters uppgift består i att bygga en självständig revolutionär ungdomsrörelse som är demokratiskt organiserad, och som har organisationsformer som tillåter ungdomar att tillgodogöra sig revolutionär politik på egna villkor och att göra sina egna misstag. En sådan organisation/rörelse måste inrikta sig i synnerhet på att organisera arbetarungdomen.

 • Oberoende demokratiska elevfack och aktionskommittéer på skolor för att organisera elever självständigt från skolledningen.
 • I de fackliga organisationerna måste initiativ tas till ungdomsorganisering för att skapa utrymmen för unga arbetare att utveckla för dem relevanta krav.
 • Upprätta en oberoende vänsterrevolutionär ungdomsorganisation.

Innehåll

Radikalisera hyresgäströrelsen, utveckla bostadskampen
Hyresgästföreningen samlar ett stort antal hyresgäster och skulle kunna vara en formidabel kraft mot den bedrövliga bostadspolitiken i Sverige. Men eftersom Hyresgästföreningen har blivit ett levebröd för karriärister blir den bara en sovande jätte.

Vi uppmanar medlemmarna i Hyresgästföreningen att gå samman och förändra organisationen underifrån. Hyresgästföreningen borde vara en kraft för stora demonstrationer, hyresstrejker, ockupationer av fastigheter och alla andra metoder som med kraft kan pressa staten och bostadskapitalet.
Innehåll

Bygg breda sociala rörelser med ett antikapitalistiskt perspektiv
Under kapitalismen finns många socialt förtryckta grupper. De har sällan fåt något gratis. De flesta framsteg har varit resultatet av kamp. Kvinnor, ungdomar, etniska minoriteter och HBTQ-personer måste fortsätta att organisera sina egna kamprörelser för att försvara vad som uppnåtts och vinna nya segrar.

Men separatism och gruppspecifika målsättningar inom ramen för den rådande samhällsordningen är en återvändsgränd. Att alla slåss för sig försvagar kampen. Eftersom klassamhället är roten till det sociala förtrycket måste de sociala rörelsernas kamp vara antikapitalistisk. Om arbetarrörelsen gör alla förtryckta gruppers frågor till sina frågor kommer arbetarrörelsen bli den naturliga samlingspunkten för alla förtryckta som vill slåss. Men för det krävs att både arbetarrörelsen och de sociala rörelserna ansluter sig till ett revolutionärt kommunistiskt perspektiv.
Innehåll

Radikalisera klimatrörelsen
Klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Klimatrörelsen kan bli den rörelse som väcker en ny generation till radikal politisk medvetenhet. Den processen har redan börjat. Precis som under 1960–70-talen kommer en ny kämpande ungdomsgeneration att kunna skaka liv i de äldre arbetarleden.

Men för att motsvara situationens behov måst klimatrörelsen göra sig av med sina förlamande politiska begränsningar. De kapitalistiska klimatbovarna kan inte talas till rätta de måste störtas och deras tillgångar beslagtas. Så länge klimatrörelsen inte kämpar för detta sprider den farliga illusioner om vad som behöver göras.

Klimatkrisens akuta karaktär tillsammans med det faktum att medvetenheten om problematiken är ganska stor gör att det finns förutsättningar för radikala aktioner i större skala för klimatet såsom blockader, ockupationer och sabotage i masskala.
Innehåll

VI. FÖR ARBETARPOLITIK OCH REVOLUTIONÄR SOCIALISM

Det behövs ett åtgärdsprogram för en klimatvänlig social och ekonomisk upprustning av Sverige. Pandemin visade att sjuk- och äldrevården behöver återbördas till samhället och förbättras ordentligt. Bostadsbristen måste byggas bort. Landsbygden måste få tillbaka sin service. Utbildningen måste bli en rättighet och en plikt, inte ett nyliberalt haveri. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Arbetarnas rättigheter på arbetsmarknaden måste försvaras. Kort sagt; hela den nyliberala vågen som sköljt fram över Sverige de senaste 30 åren måste stoppas och sen göras ogjord. Alternativet är inte en socialdemokratisk ”svensk modell”. Alternativet är att förbättra livsvillkoren genom en övergång till socialism.

För en planerad ekonomi under arbetarstyre
Utbyggd välfärd och satsningar på att rädda klimatet kommer kräva att samhällets samlade resurser används på ett systematiskt och planerat sätt för allas bästa. Vi har inte råd med kapitalistiska svindlare och maktfullkomliga stater som för undan miljarder till skatteparadis och onödig produktion eller militär upprustning. De resurserna behövs till annat och det enda sättet att få kontroll över dem är att förstatliga storföretagen, bankerna och försäkringsbolagen.

När de vitala delarna av ekonomin är under statens kontroll finns förutsättningarna att använda resurserna för samhällets bästa istället för att göda de kapitalistiska roffarna. Ägande ger kontroll och med den kan vi styra alla resurser dit de behövs i enlighet med en demokratiskt framdiskuterad men centralt koordinerad plan.

Den stat som tar över ekonomin kan inte vara den kapitalistiska staten. Den kommer styra på ett byråkratiskt och despotiskt sätt. Efter en period skulle den återbörda ekonomin till borgarklassen genom privatiseringar och utförsäljningar. En planerad ekonomi måste skötas av en arbetarstat.

Borgarklassen kommer inte att lämna ifrån sig makten frivilligt. Därför kommer det finnas ett överhängande hot om väpnad kontrarevolution efter revolutionen. Arbetarklassens maktutövning måste därför i början med nödvändighet ta sig formen av proletariatets diktatur dvs arbetaklassen kommer att behöva en egen stat med våldsmonolpol som skyddar den nya ordningen. Graden av demokrati kommer att bero på hur våldsamt de kapitalistiska och reaktionära grupperna beter sig.

Den kapitalistiska staten måste krossas av en socialistisk arbetarrevolution. Den nya staten kommer att vara en arbetarrådsrepublik. Arbetarråden kommer först uppstå som demokratiska kamporgan mot borgarstaten men kan efter revolutionen utgöra grunden i den nya staten som forum för diskussioner och beslut om samhällets inriktning. Delegaterna till arbetarråden kommer att leva på en genomsnittlig arbetarlön, de kommer att roteras och de ska kunna återkallas underifrån under pågående mandatperiod.

Socialism kan inte byggas isolerat i ett land. Antingen kommer den internationella kontrarevolutionen invadera och krossa den ensamma arbetarstaten eller så kommer den urarta till stalinistiskt förtryck.
Innehåll

VII. FÖR ETT REVOLUTIONÄRT KOMMUNISTISKT PARTI

Staten och kapitalet med alla sin militära, polisiära, ekonomiska, ideologiska och mänskliga resurser uppträder centraliserat och målmedvetet, i synnerhet när klasskampen skärps. För att möta en sådan fiende måste arbetarklassen uppträda minst lika målmedvetet och med motsvarande resurser i sina händer; med en egen världsbild och ett politiskt tänkande, med egna kamporganisationer och beväpning och med egna strategier och taktiker för kampen. Ett disciplinerat revolutionärt kommunistiskt parti kommer att vara det organiserande centrat för arbetarklassens kamp och revolution.

För en femte international
På alla kontinenter sker viktigt motstånd i dag. Arbetarna och de förtryckta massorna slår tillbaka mot stat, kapital, godsägare, religion och extremhöger. Problemet är att motståndet är sporadiskt, skingrat, lokalt och i grunden perspektivlöst, om än militant och uppoffrande. Den kamp som redan är internationell behöver samlas bakom ett program och ett perspektiv i en gemensam internationell organisation – en ny arbetarinternational av revolutionära kommunistiska partier.

Ett nytt kommunistiskt världsparti måste bygga vidare på de revolutionära traditionerna från de fyra internationaler som har funnits tidigare. Den måste basera sig på arvet från Marx och Engels och deras kamp mot både anarkism och reformism i den första och den andra internationalen, på arvet från Lenin och Trotskij och bolsjevikerna inom den tredje internationalen och på arvet från trotskisterna i den fjärde internationalen.
Innehåll

För ett nytt arbetarparti
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är bara arbetarpartier i den bemärkelsen att många arbetare stödjer dem och på grund av deras historiska ursprung i 1800-talets arbetarrörelse. Politiskt är båda dessa partier helt inriktade på att förvalta kapitalismen genom att uppnå en kompromiss som är acceptabel för både kapitalet och arbetarklassen. Det som skiljer Vänsterpartiet från Socialdemokraterna är uppfattningen om vad som exakt ska ingå i den kompromissen. Eftersom de ständigt är i opposition kan Vänsterpartiet kosta på sig att förespråka en mer orealistisk nivå på kompromissen, en nivå som socialdemokratin tvingades överge för länge sedan till följd av borgarklassens alltmer aggressiva och oresonliga beteende. Socialdemokratin erbjuder idag inget annat alternativet att vara bättre borgare än borgarna själva – därav den rent liberala politiken med nedskärningar och privatiseringar.

Ledningarna för V och S har helt smält samman med den kapitalistiska staten. De byråkratiserade maktapparaterna i dessa två partier andas, äter och lever i symbios med klassfiendens stat.

Ledningarna för V och S kommer aldrig låta sina partier falla i händerna på den radikala vänstern och arbetarklassen. De vore detsamma som att avstå från de egna karriärerna och privilegierna och detsamma som att släppa fram de krafter; radikalism, arbetarkamp, uppror; som för dem är själva motsatsen till det som de uppfattar att deras partier handlar om – den ”konstruktiva” kompromissen. Ledningarna för S och V kommer hellre medverka till att dessa partier går under och försvinner än att de förvandlas till någon form av socialistiska arbetarpartier. Urartningen har idag gått så långt att det inte ens finns någon vänsteropposition inom S eller V, trots en extrem högervridning. Därför är det förkastligt att framställa det som att de här partierna kan förvandlas till att bli socialistiska genom att resa den typen av krav och förhoppningar.

I dagens situation handlar kampen om att bilda ett nytt revolutionärt kommunistiskt parti inte i första hand om att bedriva ett förändringsarbete inom S eller V. Vad som behöver göras är att samla de mest medvetna arbetarna och ungdomarna i ett initiativ för ett nytt arbetarparti i Sverige. Som trotskister argumenterar för att ett sådant nytt parti borde få en revolutionärt kommunistisk inriktning i enlighet med det program vi lägger fram, men vi framställer inte det som ett ultimatum. Om det bildas ett nytt arbetarparti så är det i sig ett stort steg framåt även om trotskisterna hamnar i minoritet. Trogna både mot vår politik och det nya partiet kommer vi att lojalt bygga det som ett progressivt alternativ till V och S. Det viktigaste skulle vara att förvandla ett nytt parti till den naturliga samlingspunkten för alla arbetare och ungdomar som vill slåss mot högerpolitiken. Samtidigt påpekar vi att det i längden är just ett kommunistiskt parti som behövs och inget annat.

Anslut dig till kampen!
Högerpolitiken, pandemin, de ständiga krigen och den tilltagande klimatkollapsen talar sitt tydliga språk: vi måste gå till motangrepp. Om det inte är möjligt att göra det i stor skala så måste det göras i liten skala som ett sätt att förbereda för kommande större strider. I Sverige gäller det nu att samla så många individer som möjligt runt en genomtänkt revolutionär kommunistisk och trotskistisk linje. Våra två viktigaste uppgifter är dels att presentera analyser av och lösningar på de problem som kapitalismen och imperialismen hela tiden ställer mänskligheten inför och dels att underblåsa så mycket kamp som möjligt.

Om du vill verka för motstånd, uppror och revolution uppmanar vi dig att bli medlem i Arbetarmakt!

Innehåll