Röda linjen! Lokalt gräsrotsarbete i södra Stockholm tar fart

I Stockholm har ett antal vänsteraktivister i södra förorterna slutit sig samman i gruppen Röda linjen för att bedriva verksamhet i de områden där vi bor. Gruppen är uppkallad efter den röda tunnelbanelinjen och samlar aktivister som bor från Liljeholmen och söderut till Norsborg.

En del av aktivisterna tillhör olika vänsterorganisationer, medan andra är oorganiserade. Den kampanj som nu står i begrepp att dras i gång i maj är inrik- tad på valet i september och har som huvudsyfte att bidra till att Sverigede- mokraterna inte ska komma in i riksdagen.

Kampanjens inriktning sammanfattas med parollen: Rösta rött mot rasis- men. Tolkningen av vad som är rött kan variera, men det finns en viktig politisk poäng med parollen: Röda linjen uppmanar inte till röstning på vad som helst – förutom SD. Istället vill vi övertyga så många som möjligt om att göra en politisk och klassmässig markering för att hindra de öppna rasisterna att ta sig till riksdagen.

Vårens och höstens kampanj fram till valet ska bedrivas med flygblad, affischer, torgmöten och dörrknackning. Aktiviteterna kommer dock inte att bara vara inriktade på antirasistiskt eller antifascistiskt arbete. De som ingår i gruppen kan också organisera andra aktiviteter, som stöd till strejker eller kamp mot omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter – för att bara nämna några frågor som kan bli aktuella.

Behovet av ett mer lokalt samarbete har vuxit fram successivt. Samarbete i form av olika nätverk som Nätverket mot rasism (NMR) har fungerat bra, både i Stockholm och nu även i Göteborg, men det har i stort sätt varit begränsat till att arrangera demonstrationer, protester och festivaler. Även om det är nödvändiga former av politiskt arbete, finns det ett stort behov av att arbeta lokalt.

Det finns idag ingen grupp inom vänstern som ensam kan bära upp ett lokalt arbete av det slaget. Men det finns ganska många aktivister – organiserade och oorganiserade – som bor längs Röda linjen, och som är beredda att samarbeta i en rad frågor. Vi hoppas att Röda linjen ska kunna bli en förebild i det avseendet, ett initiativ som kan sprida sig till andra områden och andra städer.

Arbetet med Röda linjen är för Arbetarmakts del av exemplarisk karaktär. Vi har länge hävdat att det är på det här sättet – genom att aktivister sluter sig samman på lokal nivå – som en del av förutsättningarna för ett antikapitalistiskt parti kan skapas. Det franska NPA växte till stor del fram ur lokala grupper som drev kampanjer kring aktuella frågor – folkomröstningen om EU:s grundlag, försöken att försämra för ungdomar på arbetsmarknaden, strejker mot försämringar av pensionerna m.m.

Ett antikapitalistiskt arbetarparti kan inte skapas genom att slå ihop existerande grupper inom vänstern. Att försöka radikalisera Vänsterpartiet är inte heller någon framkomlig väg. Den väg framåt som kan föra till målet är att förena den kamp som pågår i det svenska samhället, och den är i hög grad lokal, genom att grupper av antikapitalistiska aktivister sluter sig samman på lokalplanet för att mobilisera och radikalisera dem som idag bara kämpar runt en enda fråga eller som ännu inte blivit aktiva.

Hemsida: www.rodalinjen.org

POM