Brevbärarna i Stockholm samlar till motstånd

Brevbärarna har i många år varit utsatta för försämringar. Sedan Posten bolagiserades 1993 har personalstyrkan steg för steg skurits ner, med ökad arbetsbörda, övertid, sjukskrivningar och förslitningsskador som följd. Som kronan på verket har våra löner alltmer halkat efter. Attackerna på våra arbetsvillkor har de senaste åren tagit ny fart med projekt som Brev 2010 – samtidigt som miljarder har delats ut till aktieägarna och miljoner har östs över de högsta cheferna.

Detta har givetvis skapat ett stort missnöje, men brevbärarna i Sverige har ingen tradition av kamp – delvis beroende på ovilja att mobilisera till kamp från fackledningen – och har hittills inte förmått gå från missnöje till handling.

Men nu finns det tecken på att det börjar vända. Ett första steg togs av brevbärarna i Skärholmen, som trötta på den allt större arbetsbördan och den ständiga övertiden bestämde sig för att samlas och diskutera vad som borde göras. Efter några möten kom de överens om att sluta jobba övertid frivilligt, samt att ställa krav på nyanställning av brevbärare för att minska den allt för stora arbetsbördan. De bestämde sig också för att ta ett initiativ och bjuda in brevbärare från hela Stockholmsområdet, oavsett facklig tillhörighet, till ett gemensamt möte.

Den 24 mars hölls det första brevbärarmötet för Stockholmsregionen. 45 brevbärare från 8 brevbärarkontor slöt upp. Efter en givande debatt, där deltagarna kunde rapportera om problemen på deras respektive arbetsplats och vad som borde göras åt saken enades vi om följande krav:

– Fler fastanställda, flera trygga anställningar!
– Mindre distrikt!
– Vi vill ha fasta distrikt!
– Följ arbetsmiljölagen – arbetet ska anpassas efter den enskilda individens förmåga!
– Nej till bemanningsföretag!
– Nej till alkolås!

Vi kom också överens om att bjuda in till ett ytterligare möte, för att diskutera vad som ska göras härnäst – bland annat fanns det ett förslag om att vi skulle organisera en demonstration.

Det andra brevbärarmötet
Det andra mötet hölls den 13 april. Vid detta tillfälle kom 35 brevbärare från 10 kontor. Efter en mer praktiskt inriktad diskussion än på det första mötet beslöt vi enhälligt att organisera en demonstration lördagen den 14 maj. En kommitté på 9 personer valdes för de praktiska förberedelserna. Slutgiltiga paroller ska utarbetas av kommittén, ett preliminärt förslag lyder:

– Stoppa angreppen på brevbärarna!
– Bättre arbetsvillkor ger bättre service!
– Fler trygga anställningar – nej till
bemanningsföretag!

Efter en diskussion enades mötet också om ett gemensamt uttalande riktat till alla brevbärare i Sverige och Danmark.

För alla oavsett facklig tillhörighet
Alla brevbärare är välkomna att delta, oavsett facklig tillhörighet. Det vore givetvis bra om alla kunde samlas i en facklig organisation, men så ser det inte ut idag. Det viktiga nu är att samla alla som vill bidra. Dessutom är de fackliga organisationerna allt för toppstyrda. Vi måste därför motsätta oss att SEKO tar kontroll över rörelsen. Däremot måste vi uppmana dem att delta och stödja rörelsen. Det har varit ett ständigt argument från SEKO-ledningen att de inte kan åstadkomma något utan stöd underifrån. Nu finns det en rörelse underifrån, så det minsta vi kan kräva är att SEKO ställer resurser till rörelsens förfogande.

Rörelsens framtid
Ett första steg blir demonstrationen lördagen den 14 maj. Vi hoppas att så många brevbärare som möjligt sluter upp, trots att de flesta saknar demonstrationsvana. Givetvis får alla som stödjer vår sak också sluta upp. Det är nödvändigt att visa vårt missnöje och visa allmänheten att de allt större problemen med postservicen, som upprepade gånger har uppmärksammats i media de senaste månaderna inte alls är brevbärarnas fel. Ett första mål är att visa de andra brevbärarna att vi är många som kräver förbättringar av våra arbetsvillkor, samt att vinna stöd från allmänheten. Också viktigt är att sätta press på SEKO inför nästa avtalsrörelse. Men det vi verkligen skulle behöva är att fortsätta bygga den rörelse som har börjat för att skapa en gräsrotsrörelse bland brevbärarna som inte bara skulle kunna ta verklig strid för att förbättra vår arbetssituation, utan också skulle vara en viktig del i att på nytt gjuta kampvilja i hela arbetarrörelsen.

Brevbärare, Södermalm

Uttalande från brevbärarnas stormöte den 13 april:
Till alla brevbärare i Sverige och Danmark: Upp till kamp för att försvara våra arbetsvillkor!

Vi, brevbärare från tio utdelningskontor i Stockholm, sänder följande uppmaning till brevbärare i hela landet och till våra arbetskamrater i Danmark: Det är dags att stå upp mot postföretagens försök att försämra våra arbetsförhållanden!

Under flera år har de olika aktörerna på postmarknaden ökat sina vinster genom växande arbetsbördor på brevbärare och annan personal. Brevbärare har fått se utdelningsdistrikten växa och stressen öka samtidigt som lönerna hålls på en i förhållande till vårt tunga arbete, och i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden, låg nivå.

Inom de kommande åren planerar företag som Posten Norden att göra sig av med massvis av anställda och anlita bemanningsföretag samtidigt som den personal som ska få fortsätta ska ha allt längre turer och mindre kontakt med arbetskamrater.

Vi är inte maskiner – vi är människor, och vi måste nu ta upp kampen för att brevhanteringen i framtiden ska präglas av anständiga arbetsförhållanden. Vi vill ha en trygg arbetsplats, vi vill slippa stressa, tvingas jobba övertid, slippa övervakning och vi vill ha trygga anställningsvillkor.

Under åren av angrepp har organiseringen på arbetsplatserna försvagats. Den utvecklingen måste vändas – vi måste få igång engagemanget på golvet och börja stå upp för varandra tillsammans. Vi uppmanar nu brevbärare som ser detta behov att överallt börja organisera sig och sina arbetskamrater, oavsett vilket fack man är med i, för att börja formulera sina krav så att vi tillsammans kan göra våra röster hörda. Vi sitter alla i samma båt, och nu måste vi börja ro tillsammans.

Solidariska hälsningar
Stormötet för brevbärare i Stockholm, 13 april