Internationella kvinnodagen och dess ursprung i klasskampen

Clara Zetkin, här med Rosa Luxemburg

Clara Zetkin, här med Rosa Luxemburg

Kampen för kvinnors rättigheter fick ett kraftigt uppsving i slutet av 1800-talet, när hundratusentals kvinnor i de industrialiserade länderna drogs in i fabriksarbete. De drogs ur den privata sfären i hemmet och kastades in på arbetsplatser där de delade gemensamma erfarenheter med andra arbetarkvinnor och -män.

Trots att de kvinnliga fabriksarbetarna utförde samma uppgifter som männen var deras löner betydligt lägre; de fick inte vara medlemmar i fackföreningar och förbjöds från att rösta samt att ansluta sig till politiska partier. Dessutom var de andra klassens medborgare också i juridisk mening. Möjligheten till skilsmässa var begränsad och det var mannen som ägde kvinnans och familjens tillgångar.

Kvinnor ställdes också inför en dubbel arbetsbörda, lönearbete i fabriken och hushållsarbete hemma. De utsattes ofta för våld inom familjen.

Clara Zetkin, som var en av nyckelpersonerna i världens första och riktigt stora socialistiska parti: Tysklands socialdemokratiska parti, SPD. Hon ledde kampen för kvinnors rättigheter och kämpade för att lägga grunden för en socialistisk, arbetarbaserad, kvinnoorganisation.

1891 var hon avgörande för lanseringen av tidningen Die Gleichheit (Jämlikhet), under parollen ”i arbetarkvinnans intresse”. Dess huvudsakliga syfte var att ge kämpande kvinnliga kamrater en tydlig marxistisk förståelse av kvinnoförtryck och att ge kvinnor en tydlig marxistisk grund i kampen.

Det nätverk som skapades av Die Gleicheit bidrog till en dramatisk ökning av kvinnliga medlemmar i SPD: de ökade från 4 000 år 1905 till 82 642 år 1910.

Utmanade sexism inom rörelsen
Till en början tvingades Zetkin, och kretsen kring henne, övervinna den fientlighet som fanns inom partiet gentemot kvinnors krav och engagemang. Dessutom var fackföreningsmedlemmar i den bredare arbetarrörelsen rädda för att kvinnliga arbetare skulle hota deras jobb och förhandlingspositioner.

I ett tal vid partikongressen 1896 argumenterade Zetkin för inkluderandet av kvinnor i arbetarklassens politiska kamp. I spåret av Friedrich Engels analys argumenterade hon för att roten till kvinnoförtrycket ligger inom familjen; att det finns ett oupplösligt samband mellan kvinnors ställning i samhället och privategendomen i produktionsmedlen. Utan en socialistisk revolution kan kvinnors frigörelse inte uppnås, och utan att involvera kvinnor i klasskampen skulle den socialistiska revolutionen själv vara omöjlig.

Männens fruktan för att kvinnor i arbetslivet skulle underminera deras egen ställning bemötte hon genom att förklara att ”ju mer kvinnors arbetsinsats skadar männens levnadsstandard, desto mer påträngande blir nödvändigheten av att inkludera dem i den ekonomiska klasskampen.”

Socialism, inte feminismen
Liksom den ryska socialisten Alexandra Kollontaj, uppmärksammade Zetkin behovet av att skilja denna kamp från den som inletts av borgerliga kvinnor. Många borgerliga feminister ville begränsa rösträtten endast till kvinnliga egendomsägare.
Zetkin varnade för att dessa kvinnor var ”fientliga systrar”. Hon fick rätt när de vägrade stödja kampen för kvinnors arbetsmiljö. ungefär På samma sätt stödjer många feminister i dag tanken på fler kvinnliga företagsledare och chefer, men inte vanliga kvinnliga arbetare när de slåss för att försvara sina löner och jobb.

Internationalism
Zetkin gjorde kampen för kvinnors rättigheter internationell. 1907 organiserade hon den första internationella konferensen för socialistiska kvinnor, där delegater från 15 länder närvarade, för att samordna kampen för rösträtt och bygga socialistiska kvinnoorganisationer runt om i världen.

Vid den andra konferensen, 1910, argumenterade hon för införandet av en internationell kvinnodag. Den 19 mars följande år organiserades demonstrationer och möten i Österrike, Danmark, Tyskland och Sverige med över en miljon arbetare, under parollen ”Med rösträtt åt kvinnor förenar vi våra styrka i den socialistiska kampen.”

Allt detta var en del i en internationell socialistisk rörelse, då enad i en enda organisation: Andra internationalen. Tragiskt nog bröts Andra internationalen sönder i och med första världskrigets utbrott 1914, då ledarna för SPD och övriga sektioner av internationalen stödde sina ”egna” kapitalistiska regeringar i kriget.

Tillsammans med andra revolutionärer, som Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht, stod Zetkin upp mot nationalistiskt hat. Deras lilla grupp motsatte sig tappert kriget, och fördömde socialdemokratiska ledare för att ha förrått arbetarklassens internationella solidaritet genom att stödja den slakt som första världskriget bar med sig.

Zetkin, som var sekreterare för den internationella organisationen för socialistiska kvinnor, tillkallade till en konferens i Bern i slutet av mars 1915. Kvinnor från Polen, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Schweiz och Ryssland deltog. Denna konferens var först med att åter höja internationalismens fana och ta upp kampen mot kriget. De utfärdade ett upprop vars avslutning löd:

De arbetande människorna i alla länder är bröder. Folkens enade beslutsamhet är det enda som kan få slut på kriget. Enbart socialismen kan ge mänskligheten varaktig fred. Ned med kapitalismen, ned med kriget och vidare till socialismen!

Clara Zetkin är fortfarande en inspirationskälla för socialister idag. Hon visade på behovet av kamp för kvinnors rättigheter även inom våra egna partier och fackföreningar, hur enhet mellan kvinnor och män i arbetarklassen är något vi måste kämpa för varje dag, och hur miljontals kvinnor kan mobiliseras till kamp för socialismen.

Joy Macready

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *