Intervju: Kampen mot corona i Storbritannien

Protest utanför bolaget Sercos huvudkontor. Foto: ZeroCovid

Våra brittiska kamrater i Red Flag har nyligen varit med och startat kampanjen ZeroCovid, som kämpar för en mer aktiv smittbekämpning i Storbritannien, som ju under coronapandemin har utmärkt sig för att ha Europas högsta smittotal. Hur ser smittsituationen ut i Storbritannien i dag, och vad jobbar kampanjen för? Vi pratade med Peter Main, en av aktivisterna bakom ZeroCovid.

AM: I korthet, hur har den brittiska regeringens svar på pandemin sett ut? Vilken roll har nyliberal politik, privatiseringar och brist på t.ex. skyddsutrustning och annat material spelat?

Myndigheternas arbete kom så sakteliga igång i februari-mars, långsamt trots att problemens omfattning i norra Italien då blivit allmänt kända. Det pratades mycket om ”flockimmunitet”, men det går inte att säga om det var något myndigheterna allvarligt övervägde. Det vi dock vet är att de avbröt testning för viruset och tillät det att spridas fram till att sjukhusen inte längre klarade trycket, varpå en nedstängning infördes, från 23 mars.

De flesta dödsfallen, om än inte den största smittspridningen, skedde på äldreboenden, som inte längre styrs av lokala myndigheter efter en reform från Tory-Liberaldemokraternas regeringskoalition för åtta år sedan. Det har också framkommit att förslagen från en fyra år gammal rapport, som slog larm om en oroväckande brist på förberedelser i form av skyddsutrustning på äldreboenden, och det just i relation till luftburna sjukdomar, aldrig genomfördes.

I Sverige har det blivit uppenbart att viruset ingalunda är ”klass-blint” – arbetarklassens områden och fattiga människor har drabbats hårdast. Kan man se samma mönster i Storbritannien?

Självklart – och hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Utöver det höga dödstalet på äldreboenden är smittspridningen störst och antal dödsfall som högst i de fattigaste och mest trångbodda områdena, särskilt i norra England, där de stora industrinedläggningarna har orsakat stor fattigdom. Dessutom har arbetare i yrken där man träffar eller interagerar med allmänheten, som sjukvårdsarbetare av alla sorter, kollektivtrafikanställda och butiksbiträden, varit svårt drabbade.

Berätta om bakgrunden till ZeroCovid.

Oron bland allmänheten var så klart stor när det framkom att Storbritannien har högst antal dödsfall per capita i EU, faktiskt bland det högsta i världen, och många insåg att ”regellättnaderna” under sommaren ofrånkomligen skulle leda till en andra våg. Viktigt här var de experter inom epidemiologi och andra, relaterade forskningsfält, som ofta kritiserade myndigheternas linje, vilken sades vara ”baserad på vetenskaplig rådgivning”. Myndigheternas rådgivning kom från Scientific Advisory Group on Emergencies (SAGE), som samlar experter inom olika forskningsområden för att lägga fram yttranden om t.ex. skydd mot översvämningar eller om sjukdomar i boskapsbesättningar, på regeringens anmodan. Andra experter bildade ”Oberoende SAGE”, för att lägga fram sina egna upptäckter och förslag. Ett antal aktivister i arbetarrörelsen inledde därefter en kampanj, som Red Flag nu hjälpt utveckla och lansera.

Vilka är kampanjens krav?

Allt kampanjmaterial finns att tillgå på Zerocovid.uk. Kampanjens utgångspunkt är att erfarenheterna från Östasien med tydlighet visar att åtgärder mot en pandemi måste syfta till att helt utrota smittan, inte bara att begränsa den, vilket är vad myndigheterna här, utan framgång, försöker att göra. Och att en maximal begränsning av alla former av socialt samröre har visat sig bryta smittkedjan. Kampanjen sammanfattar sin föreslagna strategi med nyckelorden: Identifiera, testa, spåra, isolera och ge stöd (Find, test, trace, isolate och support). Det är viktigt att betona det sista steget: att ge stöd. I Storbritannien förväntar sig myndigheterna att den som varit i kontakt med en smittad person ska isolera sig i två veckor, men för många innebär det att de enbart ersätts med miniminivån för sjuklön, 95 pund (motsvarande drygt 1 000 kr) i veckan, vilket uppenbarligen inte kompenserar för två veckors utebliven lön.

Kampanjen kräver ”nedstängning i hela landet till dess att antalet nya fall i samhället sjunkit till nära noll”. Kan du berätta om hur ni tänker med det förslaget?

Det handlar om sunt förnuft. Vi vet ju att viruset huvudsakligen sprids genom fysisk kontakt eller utandningsluft. Om social samvaro minskas till ett absolut minimum kan smittan inte längre spridas. I de flesta fall tillfrisknar de smittade inom loppet av några veckor, vilket innebär att de inte längre kan sprida smittan. De flesta allvarliga fall kräver så klart sjukhusvård, vilket också isolerar patienterna från andra. Samhället måste fortfarande fungera, vilket kräver ett visst mått av sociala kontakter. De som inte kan isolera sig måste därför testas regelbundet, och de som dessa kommer i kontakt med måste spåras och testas. De som testar positivt måste isoleras, självklart med sin inkomst garanterad. Som Kina, Taiwan, Sydkorea och Vietnam har visat kan sådana åtgärder reducera pandemin till smärre, isolerade utbrott, vilka sedan relativt lätt kan hanteras.

Vad har kampanjen gjort hittills?

Pandemin i sig gör den vanliga sortens kampanjarbete svårt. Vi vill ju inte bidra till problemet genom att arrangera massmöten! Därför har vi fokuserat på kampanjarbete i sociala medier, tillsammans med begränsade mobiliseringar på viktiga platser, där vi delat ut informationsmaterial som kan användas på arbetsplatser eller slutit upp till stöd för säkrare arbetsmiljö. Vi har också arrangerat möten på nätet för att förklara och sprida kampanjens krav. Förra lördagen arrangerade vi till exempel en liten protest vid företaget Sercos huvudkontor i London. Det är det privata företag som regeringen har outsourcat testning och smittspårning till, men som har misslyckats med att utföra det. Den politiska poängen här var att regeringen gav uppdraget till Serco, som aldrig tidigare utfört något liknande arbete, i stället för att använda sig av de befintliga mekanismerna inom den offentliga sjukvården, som redan utför liknande arbete för en rad olika sjukdomar.

Nyheten om att Storbritannien är ett av de första länderna i världen att inleda vaccinering mot covid-19 är på allas läppar just nu. Hur tror du att det kommer att förändra situationen?

Vaccinationerna inleddes först den här veckan, så det är svårt att säga än. Lättnaden är så klart stor över att ett vaccin har tagits fram, och med tanke på brexit finns det en poäng i att peka på att vaccinet togs fram i ett internationellt samarbete – men det kommer att dröja många månader, vintermånader, dessutom, innan ens alla i riskgrupperna har vaccinerats. Samtidigt är risken stor för att en större, tredje våg av smittspridning sätter igång efter jul- och nyårsfirandet.

Till sist – stora delar av vänstern, inte bara i Sverige, har stått handfallen inför pandemins samhälleliga och politiska följder, i och med att ett virus i grunden är ”anti-socialt”, och att dynamiken därför drar mot isolering, snarare än kollektiv kamp och solidaritet. När det gäller en pandemi finns inte heller de några kodifierade erfarenheter från den revolutionära arbetarrörelsens historia att lära av. Hur resonerar ni om det?

Jag håller med. Som jag sa använder vi sociala medier, möten på nätet och mindre, ”pr-inriktade” aktioner för att försöka överbrygga det problemet. Red Flag för särskilt fram två saker i det här läget: för det första att Labour och Tories politik för att bryta ner och privatisera hälso- och sjukvården har förvärrat läget betydligt, och att fackföreningsrörelsen borde kräva att vården och den offentliga sektorns sociala verksamhet helt återställs. För det andra att vi behöver organisera oss på arbetsplatserna för att kräva, och själva driva igenom, en säker arbetsmiljö och tillräcklig ekonomisk kompensation för alla som måste isolera sig för att andra inte ska smittas. På längre sikt understryker pandemins härjningar behovet av att skilda samhällssektorer som forskning, läkemedelstillverkning och sjukvård ställs under ett tak, i ett och samma offentligt ägda och kontrollerade system.

Redaktionen

Tidningen ETC har publicerat en filmad intervju med en av aktivisterna i ZeroCovid (på engelska). Se den här.