2020 – reaktionens och motståndets år


Vi vill önska Arbetarmakts läsare och anhängare ett gott nytt kampår genom Förbundet för Femte Internationalens uttalande om året som gått. Ett utdrag:

Få sörjer nog att 2020 är över – ett svart år för de miljontals som förlorat sina arbeten sedan massor av företag stängt verksamheten på grund av nedstängningar, eller som permitterats och fått betydligt mindre pengar att röra sig med. Till det kommer det höga dödstalet, 1,8 miljoner världen över, och alla de som tampas med utdragna ”long covid”-symptom. Särskilt äldre, de som lever i fattigdom eller trångboddhet, och de i det globala syd, med dålig eller icke-existerande sjukvård, har drabbats svårt.

(..)

Förbundet för Femte Internationalen och dess sektioner i Brasilien, Pakistan, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike, ser det som sin plikt att stärka internationalismen i arbetarrörelsen och de förtrycktas rörelser världen över.

Under det nya millenniets första år växte rörelser fram mot kapitalistisk globalisering och imperialistiskt krig, när World Social Forum och European Social Forum tog initiativ till globala aktioner. Sedan dessa rörelser tynat bort har bristen på organiserade internationella samlingar varit kännbar. Tillbakagången kom samtidigt som globaliseringens högkonjunktur tog slut i och med finanskrisen 2008. Trots att omfattande politiska rörelser växte fram i krisens efterdyningar, som arabiska våren, Occupy-rörelsen, kampen mot krisens följder i Grekland, folkliga rörelser i Latinamerika och generalstrejker i Indien, saknades ett internationellt forum där lärdomarna av de första framgångarna, liksom av rörelsens undergång, kunde dras.

Motståndsrörelser kan växa fram spontant, och gör det, men en ledning och en strategi för rörelsens seger, det vill säga, ett politiskt program, gör det inte. Därför måste alla revolutionärer återigen hänge sig åt denna uppgift under det år som följer.

Läs hela uttalandet, på engelska, på Förbundet för Femte Internationalens hemsida. För att göra 2021 till ett rödare år – kom med i kampen, gå med i Arbetarmakt!

Redaktionen

Fotografi på förstasidan: Kalea Morgan, Unsplash.