Följ med Take Concrete Action till Gotland!

25-27 augusti kommer Take Concrete Action att organisera en massaktion mot Cementas cementproduktion på Gotland, med Ende Geländes aktioner i Tyskland som förebild. Anledningarna är dels koldioxidutsläppen som produktionen innebär, och dels de specifika miljöproblemen som Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland innebär, i synnerhet hotet mot Gotlands grundvatten. Mark- och miljööverdomstolen avslog Cementas ansökan för om att fortsätta med kalkbrytningen, och den kan fortsätta bara för att regeringen agerade, och fick med Riksdagen på att ändra lagen.

Arbetarmakt stödjer aktionen. Det är nödvändigt att klimatrörelsen blir mera aktionsinriktad, konkret och militant. En framgångsrik aktion där skulle inspirera till liknande initiativ och mera kamp. Och självfallet är det absurt att Cementas verksamhet kan fortsätta utan att de kan visa att det vatten som alla som bor på Gotland är beroende av inte är hotat, på ett sätt som övertygar de instanser som ska säkerställa att miljön skyddas. Det finns fortfarande tid att åka med till Gotland och delta. Alla är välkomna, för mer info se Take Concrete Actions hemsida.

Vi vill dock betona att vi inte är emot cementproduktion i sig, vilket en del aktivister ger intryck av att vara. Det stämmer att cementproduktion ger upphov till stora koldioxidutsläpp, något vi drastiskt måste skära ned på. Samtidigt kommer mer cement att behövas. Vi kommer att behöva bygga vindkraftverk, bygga ut järnvägsnätet – gärna snabbtåg i någon form, hus och annat kommer att behöva byggas och repareras. Det finns i flera fall alternativ – många hus byggs numera av trä, som med nyare teknik kan göras brandsäkert – och betong kan i högre grad än som brukar göras idag återvinnas, men det kommer fortfarande att behövas ny cement. Både hur den framställs – de mest klimatvänliga metoderna tillgängliga borde användas, liksom CCS (Carbon Capture and Storage) för att minimera koldioxidutsläppen – att den inte hotar närmiljön (dricksvatten exempelvis) och hur den sedan används (vi behöver mer vindkraft och tåg, men inte skrytbyggen, nya gallerior, lyxkonsumtion eller nya motorvägar) borde kontrolleras och inte överlåtas åt vinstmaximerande kapitalister att besluta om. Mer rimligt vore om representanter för klimatrörelsen, de berörda arbetarna och experter som tar klimatkrisen på allvar skulle granska och besluta om frågorna om kalkbrytning, cementproduktion och hur cementen sedan ska användas, efter en allsidig belysning utifrån vad klimatomställningen behöver och närmiljön tål. Detta skulle uppenbarligen komma i direkt motsättning till ägarintressena hos Cementas och andra bolag inom cement- och byggbranschen. Det stämmer – men det är just de kapitalistiska bolagens vinstjakt som har fört oss till klimatkrisen, det är uppenbart att de inte är lämpade att rädda världen ur den. Faktum är att all sådan verksamhet borde tas ur kapitalisternas händer och förstatligas. Olje-, gas-, och kolbolagen för att avvecklas så snabbt som möjligt – med fullgoda erbjudanden om nya jobb och vid behov omskolning för att arbetare i de branscherna – och cementbolagen för att understödja klimatomställningen, inte för att hota den. Eller grundvattnet.