Ett revolutionärt socialistiskt handlingsprogram mot coronakrisen

Så här ska det inte se ut mitt under en pandemi. Ändå trängs människor i med varandra överallt i samhället. Ansvaret för det ligger dock inte på den enskilde individen, utan på myndigheterna och arbetsgivarna som vägrar organisera verksamheter och förutsättningar på ett adekvat sätt. Foto: Viktor Forgacs, Unsplash

Regeringens och ansvariga myndigheters sätt att sköta coronapandemin har varit under all kritik. Decennier av nyliberal vanskötsel gjorde att sjukvården och framförallt äldrevården inte var rustade för att möta en situation likt den vi har sett under 2020. Regeringen och många lokalt ansvariga politiker har inte velat vidta de åtgärder som var nödvändiga för att kompensera för det kaos och den undermålighet som nedskärningar och privatiseringar av vårdsektorn har skapat.

Bristerna i regeringens och Folkhälsomyndighetens coronahantering stod tidigt klart för de av oss som inte dompterades av Tegnell och klicken runt honom, vilket tyvärr allt för många vänstermänniskor blev. Eftersom Tegnell tidigt attackerades hårt av populistiska högerkrafter blev det en automatisk reflex hos många på vänsterkanten att sluta upp bakom honom och regeringen. Tegnells vagt progressiva framtoning medverkade förmodligen till denna kapitulation inför en linje som visat sig vara förödande.1

Den 24 mars 2020 publicerade vi artikeln Solidaritet och klasskamp mot coronakrisen.2 Den avslutades med ett handlingsprogram för att bemöta coronakrisen, som vi diskuterat fram inom Arbetarmakt. Vid denna tidpunkt hade 33 personer avlidit i covid-19, och drygt 2 000 var smittade. Då fanns det fortfarande en möjlighet att hantera situationen genom att förverkliga ett paket av radikala och omfattande åtgärder, och det var ett sådant vi presenterade.

Utvecklingen sedan mars 2020 har på ett tragiskt sätt bekräftat att den kritik vi riktade mot regeringen och Folkhälsomyndigheten var korrekt och att det alternativ vi presenterade var nödvändigt. Statistiken bekräftar detta. Den 18 december 2020 rapporterade Folkhälsomyndigheten 7 893 döda och 357 466 smittade.3 En stor ökning sedan slutet av mars. Enligt Statistiska centralbyrån kommer medellivslängden i Sverige för 2020 antagligen att sjunka som ett resultat av pandemin (och oförmågan att hindra den).4 Det katastrofala misslyckandet visas av dessa siffror i sig själva men understryks ytterligare av en jämförelse med övriga länder i Norden som har betydligt lägre dödssiffror än Sverige. Norge och Finland ligger i skrivande stund på under 100 dödsfall per miljon invånare, medan Sverige ligger på nästan 800 dödsfall per miljon invånare.5

Coronakommissionens delrapport, som kom 15 december 2020, bekräftar på det stora hela den kritik som vi riktat hela tiden mot regeringen och Folkhälsomyndigheten (se våra artiklar i ämnet som länkas nedan). Åtgärderna som sattes in var för begränsade och kom för sent. De ansvariga underskattade redan från början hotet och har fortsatt att göra det under hela resans gång. Äldrevården var i grunden desorganiserad, inkompetent och led brist på resurser.6 Allt detta pekade vi på i vårt handlingsprogram mot coronakrisen.

Vi återpublicerar här handlingsprogrammet, eftersom vi anser att det fortfarande är nödvändigt att genomföra det. Det är bättre att sent än aldrig börja bekämpa coronakrisen på allvar, och vi måste rusta oss inför eventuella kommande epidemier. Vi har i denna version strukit under några centrala passager som vi ser som extra viktiga att trycka på mot bakgrund av hur allt utvecklat sig. Det gäller kravet på en ordentlig upptrappning av bekämpning av coronaviruset, och ett slut på den fatala underskattningen av viruset, liksom kravet på att rusta upp vården och upphäva alla privatiseringar.

Vi har inte ändrat något i ursprungsversionen av programmet. Men det finns vissa saker vi, i backspegeln, anser att vi borde ha uttryckt ännu tydligare. Vi krävde att alla tjänstemän och experter som underskattat viruset borde avsättas. Det hade inte skadat att nämna Tegnell vid namn där. Vi borde ha betonat vikten av åtgärder riktade specifikt mot äldreboendena och inte bara vården i största allmänhet. Vi uttalade oss för nedstängning av all icke-nödvändig verksamhet. Denna mening borde ha expanderats till ett längre stycke, och motiverats ännu tydligare i termer av stor nedstängning för att sätta folkhälsan först, inte profiten. Detta skulle ha avgränsat oss ännu tydligare mot den regimtrogna småborgarvänstern.7 En punkt som tyvärr saknas helt i programmet är uppmaningen om att använda munskydd överallt där det finns mycket folk för att undvika att sprida smittan.

Verkligheten är alltid den avgörande prövostenen för en revolutionär linje och vårt handlingsprogram mot coronakrisen har klarat testet väl. Vi uppmanar alla som bryr sig om samhällets utveckling att ansluta sig till vårt program och kamp för en framtid där folkhälsan kommer före kapitalets profit.

För en akut åtgärdsplan mot Coronavirusets spridning

 • Upprätta omedelbart en svensk statligt styrd åtgärdsplan under arbetarkontroll för att lösa coronakrisen. Alla ekonomiska, produktions- och infrastrukturmässiga samt mänskliga resurser ska tas i anspråk för att möta hotet från coronaviruset
 • Staten måste trappa upp sina åtgärder mot smittspridning. Sluta underskatta problemen
 • Avsätt alla tjänstemän och experter som konsekvent underskattar riskerna med coronaviruset och covid-19. Låt det fortsatta expertarbetet skötas av personer som visat sig omdömesgilla under denna kris
 • Stäng de svenska skidorterna till dess smittan är under kontroll
 • Centralisera från och med nu all produktion och distribution i statens händer för maximalt effektiv virusbekämpning. Detta gäller allt från restauranger till industrier. Företagare som motsätter sig att deras verksamheter inordnas i en centralt styrd statlig plan ska omedelbart få sina verksamheter förstatligade
 • Upprätta omedelbart statlig, inhemsk produktion av allt skyddsmateriel och annat som behövs i vården. Vår hälsa får inte underkastas spekulation eller profitdrift
 • Staten måste säkerställa kostnadsfria leveranser av mat och förnödenheter till alla i riskgrupper som önskar det
 • Denna centraliserade statliga räddningskampanj ska på alla nivåer övervakas av arbetarkommittéer som säkerställer att folkmajoritetens intressen sätts i första rummet

Våra liv går före era vinster

 • Massiv upprustning av vård och omsorg
 • Rulla tillbaka alla privatiseringar – återförstatliga alla privata vårdinrättningar och -system
 • Ingen vinstjakt på mediciner – statligt monopol på all läkemedels- och vaccinframställning, -tillverkning och distribution

Vi vägrar betala för deras kris!

 • För omedelbara strejker, ockupationer och massprotester mot den pågående vågen av uppsägningar
 • Nej till alla lagar som inskränker mötesfriheten
 • Om kampen kräver det måste vänstern och arbetarrörelsen bryta mot lagen mot att samlas fler än 500 personer åt gången. Detta kan göras med bibehållen respekt för folkhälsan t.ex. genom att även bryta mot maskeringsförbudet och genom att hålla tillbörligt avstånd till varandra
 • Om inte fackföreningarna tar initiativ till kamp i detta läge måste kommittéer organiseras underifrån för vilda strejker
 • Stäng ner alla icke akut nödvändiga arbetsplatser och ge de anställda bibehållen lön
 • 100 % sjukpenning till alla från dag ett. Avskaffa karensdagen för alla och för gott
 • Risktillägg för alla som arbetar inom vård och omsorg, skola, sjukvård och matvaruhandeln
 • Klasskampen tar inte paus – inget stopp i avtalsrörelsen
 • Fullt studiebidrag till alla som måste stanna hemma från skola eller högskola. Inga återbetalningskrav på CSN-lån
 • Alla statliga räddningsprojekt eller stöd till näringslivet måste villkoras mot expropriering
 • Inga permitteringar eller uppsägningar! Nationalisera alla företag som skär ner under arbetarkontroll
 • Förstatliga alla banker
 • Inga räddningspaket till klimatbovarna – förstatliga deras verksamhet och ställ om den till hållbar produktion

Solidaritet mot coronakrisen

 • Stoppa alla vräkningar
 • Hyrorna måste sänkas i takt med lönerna
 • Stäng inte av elen eller vattnet för någon
 • Hyresfria perioder för alla som behöver det
 • Gratis boende för hemlösa, flyktingar och papperslösa
 • Papperslösa och EU-immigranter ska ha samma rättigheter till att testas för covid -19 och att erhålla vård om alla andra, utan risk för deportationer
 • Bygg upp akuta kvinnojourer och jourer för transpersoner
 • Omedelbart stopp för alla försök att profitera på krisen genom att försäljning av förnödenheter till ockerpriser. Om inte staten ingriper måste lokalbefolkningen ta saken i egna händer och själva expropriera de lager som hålls av samvetslösa egoister
 • För massiva informationskampanjer om coronaviruset på alla språk som talas i Sverige

Internationalism mot pandemin

 • Sverige måste gå i spetsen för massiva stödpaket till tredje världen mot pandemin
 • Bryt sanktionerna mot Iran – skicka sjukvårdsutrustning och -material
 • Öppna gränserna! Resurserna finns hos storkapitalet

Socialism mot kriskapitalism

 • Bygg lokala nätverk för självorganisering mot krisen och dess effekter
 • Lyssna på de verkliga experterna! Bilda lokala råd på arbetsplatser och i bostadsområden som löpande diskuterar folkhälsosituationen och som kan fatta beslut om nödvändiga åtgärder
 • Sammankalla ett oberoende råd, under välfärdsarbetarnas och arbetarrörelsens demokratiska kontroll, för att granska myndigheternas svar på coronaepidemin
 • Sammankalla en tribunal för att undersöka nyliberalismens skadeverkningar på välfärden och för att hålla de skyldiga ansvariga
 • Fler pandemier är att vänta i klimatkrisens spår – stäng ner fossilkapitalisternas verksamhet.

Redaktionen

1 Göran Greider är bara ett exempel i mängden på kända och okända vänstermänniskor som slutit upp bakom Tegnell. Se t.ex. hans inlägg på Facebook från 12 mars.
2 https://www.arbetarmakt.com/2020/03/coronakrisen/
3 https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa/page/page_0/
4 https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/prognos-covid-19-sanker-medellivslangden-i-sverige-i-ar/
5 https://corona-virus.se/dodsfall#dodsfall-norden
6 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202080/; https://www.dn.se/sverige/sverige-misslyckades-med-att-skydda-de-aldre/
7 Se Vänsterpartiet, som inte uttalar ett ord av kritik mot regeringen och Folkhälsomyndigheten, och som i sitt program mot coronakrisen inte ens kan kräva ett upphävande av privatiseringarna utan nöjer sig med att privata vårdföretag ska stå under ”offentlig kontroll”: https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiets-forslag-med-anledning-av-coronakrisen/

Läs alla våra artiklar om coronakrisen här.